Saltar a la zona de continguts

Prevenció del blanqueig de capitals

Normativa sobre la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

La prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme requereix de les entitats l'establiment de normes i procediments eficaços que tendeixin a desenvolupar l'activitat financera d'acord amb l'ordenació vigent, amb els estàndards internacionals més avançats i amb les recomanacions emeses pel Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) en aquesta matèria.

A Espanya, la Llei 10/2010, de 28 d'abril, sobre prevenció del blanqueig de capitals i els seus desenvolupaments reglamentaris estableixen les obligacions que han de complir els subjectes obligats en funció del seu objecte social o activitat.

Per al Grup Bankinter, la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme constitueix un objectiu estratègic i un compromís ètic amb el conjunt de la societat i amb el compliment dels estàndards internacionals i amb les millors pràctiques en aquesta matèria, per la qual cosa té definit un marc de control en el qual s'emmarquen les polítiques de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com el compliment dels programes de sancions financeres internacionals, els procediments de control i el marc d'actuació que es recullen en un Manual de polítiques i procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Definicions

Als efectes d'aquest marc de control, s'estableixen les definicions següents:

Blanqueig de capitals

Als efectes de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, es consideraran blanqueig de capitals les activitats següents:

 • La conversió o la transferència de béns, sabent que aquests béns procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva, amb el propòsit d'ocultar o encobrir l'origen il·lícit dels béns o d'ajudar persones que estiguin implicades a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes.
 • L'ocultació o l'encobriment de la naturalesa, l'origen, la localització, la disposició, el moviment o la propietat real de béns o drets sobre béns, sabent que aquests béns procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.
 • L'adquisició, la possessió o la utilització de béns, sabent, en el moment de la recepció d'aquests, que procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.
 • La participació en alguna de les activitats esmentades als punts anteriors, l'associació per cometre aquest tipus d'actes, les temptatives de perpetrar-los i el fet d'ajudar, instigar o aconsellar algú per realitzar-los o facilitar-ne l'execució.

Finançament del terrorisme

Consisteix en el subministrament, dipòsit, distribució o recollida de fons, per qualsevol mitjà, de manera directa o indirecta ,amb la intenció d'utilitzar-los, íntegrament o en part, per a la comissió d'un delicte de terrorisme.

Sancions financeres internacionals

Mecanismes per combatre els delictes relacionats amb el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme, la proliferació d'armes de destrucció massiva i altres derivats de la política exterior. Les sancions financeres són restriccions a l'activitat amb determinats països, governs, empreses, individus i indústries imposades per organismes, grups de països o països de manera individual.

Aspectes principals de la política de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme i del seu marc de control

 • Avaluació i gestió del risc

  Revisió periòdica del perfil de risc i l'exposició i la identificació dels factors i elements de risc en matèria de BC/FT a què s'enfronta l'entitat associats a relacions de negocis; característiques de clients; països i zones geogràfiques; productes i serveis; activitat o ocupació; canals; tenint en compte, a més, l'operativa.

 • Establiment de polítiques internes i procediments

  Establiment de polítiques internes i procediments que compleixin estrictament tots els requeriments legals i les bones pràctiques en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 • Segmentació de clients, identificació i coneixement del client

  Els clients són classificats en funció del risc, per tal d'aplicar mesures de diligència deguda en funció d'una sèrie de factors de risc de blanqueig i, a més, incorpora com a part del risc l'operativa realitzada pels clients, segons uns patrons de risc o escenaris definits, així com realitzar els controls adients sobre els clients amb un nivell de risc de BC/FT més gran.

 • Establiment de clients prohibits

  No s'acceptaran clients de què no es disposi de la informació necessària per tal de complir la normativa vigent o bé que es trobin en alguna de les categories de clients prohibits següents:

  - Persones incloses en alguna de les llistes oficials de sancions i activitats delictives en general.
  - Persones la identificació, la legitimitat de l'activitat o l'origen dels seus fons de les quals no es puguin verificar.
  - Persones que es neguin a facilitar la informació o documentació requerida.
  - Persones jurídiques l'estructura de propietat o de control i/o el titular real de les quals no es puguin determinar.
  - Entitats financeres residents a països o territoris als quals no tinguin presència física (bancs pantalla o shell banks).
  - Entitats d'enviament de diners, canvi de divisa, entitats de joc que no estiguin autoritzades oficialment.
  - Empreses dedicades a l'intercanvi de bitcoins
  - Altres inclosos en el llistat de clients prohibits que formen part de les polítiques d'acceptació de clients identificats al Manual de procediments de PBC/FT.

 • Establiment de clients que requereixen autorització prèvia

  Establiment de clients que requereixen autorització prèvia a l'acceptació per l'òrgan de control intern de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme o pels òrgans o unitats especialistes delegades per a això. Entre els clients que requereixen aquesta autorització hi ha els següents:

  - Persones de responsabilitat pública (PEP), entenent com a tals aquelles persones que exerceixin o hagin exercit càrrecs públics en els termes que estableix la normativa vigent, així com els seus familiars o persones properes, essent aplicable tant a l'àmbit nacional o internacional.
  - Clients relacionats amb la producció o distribució d'armes, explosius i altres productes similars.
  - Casinos o entitats d'apostes degudament autoritzats.
  - Cases d'enviament de diners, cases de canvi, transmissors de diners i altres entitats similars.
  - D'altres.

 • Relacions no presencials

  En les relacions comercials no presencials, se segueix el que disposa la legislació vigent. S'estableixen procediments i controls en l'alta del client pels canals a distància (banca telefònica, Internet) i per a l'establiment de les relacions de negoci, d'acord amb els procediments i les polítiques establertes al Manual de procediments de PBC/FT.

 • Anàlisi i control d'operativa

  La legislació vigent obliga a detectar les operacions, conductes, comportaments, transaccions o operacions susceptibles d'estar vinculades al blanqueig de capitals o, si escau, al finançament del terrorisme o qualsevol altra activitat delictiva com a part del seguiment continu de la relació de negoci. La detecció d'operativa sospitosa de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme es pot fer per diverses vies, derivant en un procés de revisió, anàlisi i comunicació, si escau, de conformitat amb els requisits establerts.

 • Comunicació d'operativa sospitosa i comunicació sistemàtica d'operacions.

  Compliment dels deures de comunicació exigibles per la normativa vigent i col·laboració amb les autoritats competents.

 • Política de sancions financeres.

  Es compta amb polítiques i procediments eficients que permeten complir eficaçment les restriccions establertes en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals.

 • Corresponsalia bancària

  La xarxa de banca de corresponsals té la finalitat primordial de prestar un servei en un tercer país on l'entitat no té presència física, servint com a contrapartida dels fluxos associats a les operacions comercials i financeres i, en general, en qualsevol operativa de transferències i pagaments. El procés d'obertura i seguiment de la relació de corresponsalia compleix una sèrie de requisits que permet garantir l'adequada fiabilitat de la contrapart i el compliment normatiu associat a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, i cal mantenir un grau de coneixement de l'entitat corresponsal.

 • Formació BC/FT.

  L'entitat té un programa anual de formació en matèria de BC/FT que abasta tots els empleats i la xarxa d'agents, oferint formació especialitzada per a determinades àrees de control i de gestió de clients de risc superior a la mitjana.

 • Conservació documental

  Es conservarà tota la documentació obtinguda o generada en aplicació de les mesures de diligència deguda i en compliment de les obligacions establertes, durant un període de deu anys, en línia amb allò requerit per la normativa aplicable.

 • Verificació interna i externa

  L'activitat i els procediments de PBC/FT són revisats periòdicament per Auditoria Interna de conformitat amb el que estableix el seu pla anual. Així mateix, les mesures de control intern associades als processos de gestió del risc de BC/FT són objecte d'examen anual per un expert extern, tal com recull la normativa vigent.

L'entitat té establerta una organització interna basada en un model de tres línies de defensa que té definides les seves funcions i responsabilitats per al compliment del marc de control en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. En aquesta organització es compta amb:

Primera línia de defensa

Les unitats de negoci i de suport són la primera línia encarregada d'identificar, avaluar i controlar els riscos de negoci. Entre les seves funcions s'inclou el compliment de les polítiques i els procediments en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Segona línia de defensa

La Direcció de Compliment Normatiu (PBC/FT) és l'encarregada de vetllar pel compliment de les polítiques i els procediments adoptats per l'entitat en matèria de prevenció del blanqueig de capitals a través del marc de control i seguiment implantat de manera centralitzada.

Tercera línia de defensa

La funció d'Auditoria Interna avalua regularment i de forma independent les polítiques i els procediments de control, així com l'efectivitat en la gestió del sistema de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

L'Òrgan de Control Intern (OCI) té com a missió principal assegurar el compliment de les polítiques establertes per l'Entitat en aquesta matèria, que constitueixen el marc preventiu del Grup Bankinter. L'OCI reporta periòdicament la Comissió de Riscos i Compliment. Està integrat per membres de l'alta direcció, representants de les diferents àrees de negoci i control del Grup.

L'OCI haurà de ser coneixedor dels riscos de BC/PT de l'Entitat i assegurar que es prenen les mesures necessàries per mitigar-los de manera efectiva, adoptant les polítiques i els procediments necessaris per a l'exercici adequat de les seves funcions.

La Unitat de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme reporta l'Òrgan de Control Intern. El seu objectiu és garantir una detecció, gestió, control i seguiment adequats dels riscos existents derivats del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, en compliment de tots els requeriments normatius en aquesta matèria.

Bankinter respon

Et podem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, informació de productes, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines