Saltar a la zona de continguts

Serveis d'inversió (Normativa MiFID)

Al gener del 2018 va entrar en vigor l'actual marc normatiu que introdueix la Directiva europea sobre mercats d'instruments financers coneguda com a MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), els objectius principals de la qual són millorar la transparència i la supervisió dels mercats financers i reforçar la protecció dels inversors, amb normes de conducta més exigents i creant un marc homogeni a la Unió Europea en matèria de serveis d'inversió que millori l'eficàcia i la integració dels mercats financers.

Per a això, s'estableix un elevat estàndard de transparència, que inclou obligacions estrictes en matèria d'informació precontractual i postcontractual, controls de conveniència i idoneïtat de les inversions, execució d'ordres, incentius i gestió de conflictes d'interès, entre altres mesures.
A continuació, podrà trobar la informació actualitzada que Bankinter facilita als clients en la prestació de serveis d'inversió i la lectura de la qual recomana.

Entre els documents annexos s'inclou el document “Informació sobre productes i serveis d'inversió”, al qual es detallen breument els aspectes més rellevants d'aquesta norma i informació d'interès sobre com l'apliquem a Bankinter. Així mateix, es posen a disposició altres documents rellevants la necessitat i contingut dels quals s'explica en aquest document.

I, finalment, s'inclouen un seguit d'enllaços a través dels quals es podrà consultar la legislació vigent.

Documentació rellevant

Productes i serveis d'inversió

Informació sobre productes i serveis d'inversió

Document

Conflicte d'interès

Informació sobre la gestió dels conflictes d'interès.

Document
Política de gestió de conflictes d'interès

Salvaguarda d'actius de clients

Informació sobre la salvaguarda d'actius.

Document
Política de salvaguarda d'instruments financers

Millor execució

Informació sobre la millor execució d'ordres.

Document
Política d'execució d'ordres de Bankinter
Informe qualitat d'execució 2022
Informe qualitat d'execució 2021
Informe qualitat d'execució 2020
Informe qualitat d'execució 2019
Informe qualitat d'execució 2018

Incentius

Informació sobre els incentius percebuts o pagats per Bankinter en relació amb la prestació de serveis d'inversió.

Document
Política d'incentius Bankinter

Protecció a l'inversor

Descobreix els teus drets com a inversor i la protecció que et dona la MiFID.

Document

Classificació i reclassificació de clients

Informació sobre la classificació i reclassificació de clients.

Document
Política de classificació i reclassificació de clients

Legislació vigent

  • - Llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i dels serveis d'inversió.

  • - Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió i pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre.

  • - Reglament delegat (UE) 2017/565 de la Comissió, de 25 d'abril del 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les empreses de serveis d'inversió i termes definits als efectes d'aquesta Directiva.

  • - Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.

Contractes serveis d'inversió (MiFID)

Recepció, transmissió i execució d'ordres (comercialització)

Mitjançant aquest servei el client podrà cursar ordres per a la realització d'operacions sobre instruments financers que haurà de transmetre al Banc de manera clara i precisa i pels mitjans de comunicació previstos en tots els canals habilitats pel Banc amb aquesta finalitat, sense que el Banc intervingui en la decisió de compra/venda.

Document
Condicions generals de subscripció i reemborsament de fons d'inversió
Condicions generals de dipòsit i administració de valors de renda fixa
Condicions generals de dipòsit i administració de valors de renda variable

Assessorament en matèria d'inversió

Mitjançant el servei d'assessorament, el client rebrà del Banc recomanacions personalitzades, ja sigui de manera puntual o recurrent en funció del tipus de servei o producte contractat, sobre els productes i instruments financers que més s'ajusten als seus objectius d'inversió. Per a la subscripció d'aquest servei el client ha de facilitar al Banc els seus objectius d'inversió i la resta d'informació rellevant per tal de completar el qüestionari d'idoneïtat del servei.

Document

Gestió discrecional i individualitzada de carteres

Mitjançant el servei de gestió discrecional i individualitzada de carteres, el client delega en Bankinter la presa de les decisions d'inversió sobre una part del seu patrimoni, prèvia selecció de la cartera que més s'adequa a les seves preferències d'inversió.

Document
Excellence Management - Fons d'inversió
Excellence Management – Multiactius
Excellence Management – Selecció
Excellence Management – Selecció Plus
Inversió delegada - Fons d'inversió
Inversió delegada - Fons de pensions

Bankinter respon

Et podem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, informació de productes, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines