Saltar a la zona de continguts

RENDA VITALÍCIA CAPITAL

Una renda any rere any, amb liquiditat des del primer any.

Renta vitalicia capital

Suma avantatges fiscals a les teves inversions

Assegurança de prima única

Realitzant una única aportació, t'ofereix una renda assegurada de per vida, incloent a la pròpia renda fins a un 30% del capital aportat

Una renda per a avui

Des del primer any gaudiràs d'una renda fixa i vitalícia segons desitgis: mensual, trimestral o anual. Per exemple, per complementar la teva pensió.

Liquiditat a partir del primer any

A partir del primer any podràs sol·licitar el rescat de la prima; aquest rescat pot suposar recuperar una quantitat menor a l'aportada inicialment.

A més

Consulta Condicions Condicions

Condicions Renda Vitalícia Capital

 • Edat

  Pots contractar una Renda Vitalícia Capital a partir dels 55 i fins als 85 anys.

 • Import

  Pots contractar una Renda Vitalícia Capital des de 30.000 euros.

 • Interès

  Hi ha un tipus d'interès tècnic fixat per endavant i assegurat, i no depèn de l'evolució dels mercats. Consulta els nostres gestors.

 • Periodicitat

  L'abonament de les rendes serà en funció de la teva elecció: mensual, trimestral, semestral o anual, i començarà en funció de la periodicitat triada. Per exemple, si la periodicitat triada és mensual, la primera renda serà al mes següent de la constitució.

 • Garanties

  Hi ha dos tipus de garantia en funció de dos supòsits.

  • Durant tota la vida de l'assegurat/inversor: aquest producte t'assegura una renda fixa i constant durant tota la vida o fins al moment del rescat.
  • En cas de defunció: durant els dos primers anys de la contractació del producte, es percebrà el 100% de la inversió o prima pagada. A partir del tercer any, el límit serà del 90%, 80% o 70% en funció de la modalitat contractada.
 • Liquiditat

  Encara que és un producte pensat per acompanyar-te durant tota la vida, pots sol·licitar el rescat de la prima a partir del primer any des de la contractació. Aquest rescat serà sempre total.

  La cancel·lació podria suposar recuperar una quantitat menor a la inicialment aportada, a més d'haver de reintegrar a l'Agència Tributària tots els rendiments que fiscalment haguessin estat exempts.

 • Beneficiaris

  Com que és una assegurança de vida-estalvi, pots especificar quina persona o persones designes com a beneficiaris, la qual cosa et podrà ajudar a planificar la successió i la gestió de l'herència del teu patrimoni financer.

 • Fiscalitat

  Les prestacions rebudes es consideren rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a retenció al tipus vigent a cada moment i territori. El percentatge pel qual es tributa en l'IRPF de les rendes vitalícies depèn de l'edat de l'inversor/assegurat en el moment de la contractació:

  Edat en constituir la renda
  % de renda exempta de tributació
  % de renda considerada rendiment del capital mobiliari
  Majors de 70 anys
  92%
  8%
  Entre 66 i 69 anys
  80%
  20%
  Entre 60 i 65 anys
  76%
  24%
  Entre 50 i 59 anys
  72%
  28%
  Entre 40 i 49 anys
  65%
  35%
  Menors de 40 anys
  60%
  40%

  En cas de defunció, les prestacions percebudes pels beneficiaris tributaran en l'impost de successions i donacions.

Consulta Fiscalitat Fiscalitat

Fiscalitat rendes assegurades

Per al cas de cobrament en forma de renda vitalícia immediata, els imports percebuts tenen la consideració de rendiments de capital mobiliari, en un percentatge que depèn de l'edat del perceptor en el moment de la contractació de la pòlissa. Els percentatges són:

Edat en constituir la renda
% de renda exempta de tributació
% de renda considerada rendiment del capital mobiliari
Majors de 70 anys
92%
8%
Entre 66 i 69 anys
80%
20%
Entre 60 i 65 anys
76%
24%
Entre 50 i 59 anys
72%
28%
Entre 40 i 49 anys
65%
35%
Menors de 40 anys
60%
40%

Rescats: quan es produeixi el rescat de l'assegurança tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari la diferència entre l'import percebut en concepte de rescat i la prima única pagada més la part de les rendes percebudes fins al moment que van resultar exemptes de tributació per l'aplicació dels percentatges mostrats a la taula anterior. Aquests rendiments del capital mobiliari estan subjectes a retenció al tipus vigent a cada moment i territori.

Mort de l'assegurat: Les prestacions percebudes per una persona física diferent de l'assegurat tributaran en l'impost sobre successions i donacions.
Aquestes prestacions, en funció del grau de parentiu (cònjuge, ascendent, descendent), podran gaudir de determinades reduccions (9.195 € per beneficiari), que depenen de la comunitat autònoma respectiva.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc fer-hi aportacions addicionals després de la contractació?

En les rendes vitalícies no és possible fer aportacions addicionals a la prima inicial, però sí que podràs contractar una altra renda vitalícia.

Puc modificar la periodicitat de les prestacions un cop les estigui percebent?

No, no és possible canviar la periodicitat de les prestacions un cop estigui constituïda la renda vitalícia.

Quin és l'import mínim per contractar una renda vitalícia?

Es pot subscriure una renda vitalícia des de 30.000 euros en qualsevol de les dues modalitats.

Com tributen les prestacions?

Les prestacions obtingudes tenen la naturalesa de rendiments del capital mobiliari. Aquest rendiment es troba sotmès a una retenció del 19% (any 2016) que s'integra a la base de l'estalvi que es troba subjecta a una tarifa progressiva amb tipus des del 19% fins al 26%. Tanmateix, les rendes vitalícies posseeixen un avantatge distintiu d'àmbit fiscal: els rendiments s'integren en la base de l'estalvi però només per un percentatge de la renda anual percebuda. Aquest percentatge s'estableix en funció de l'edat de l'assegurat en el moment de formalitzar l'assegurança. Per exemple, si es contracta amb 70 anys, el percentatge de renda que tributa és només de l'1,52% en lloc del 19% i sempre que el total dels rendiments generats no arribi a 6.000 euros.

Puc recuperar la meva inversió inicial en vida?

El més adequat és no haver de rescatar el producte, ja que la seva finalitat és vitalícia. Tot i això, es pot rescatar a partir del primer any però això pot suposar recuperar una quantitat menor a la inicialment aportada, a més d'haver de reintegrar a l'Agència

Tributària tots els rendiments que fiscalment haguessin estat exempts.

En cas de rescat, l'import a percebre seria el menor d'aquests tres:

 • Capital de defunció en el moment del rescat (90%, 80%, 70% sobre la prima, o el 100% durant els dos primers anys).
 • 100% de la provisió matemàtica en el moment del rescat.
 • Valor de realització en el mercat dels actius afectes a la pòlissa en el moment del rescat, i la companyia d'assegurances invertirà la prima en productes de renda fixa, principalment deute emès per governs i altres entitats de caràcter públic de la zona euro, així com per actius de renda fixa privada d'emissors de la mateixa zona. En cas de rescat es veurà obligada a realitzar una desinversió traslladant al client la seva valoració en cas de ser menor a la inicial.

Qui puc designar com a beneficiari?

Com que es tracta d'una assegurança de vida-estalvi, pots especificar quina persona o persones designes com a beneficiaris. Si no ho especifiques, es consideraran beneficiaris, per ordre, els següents: 1r cònjuge, 2n fills a parts iguals, 3r pares i 4t hereus legals.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines