Saltar a la zona de continguts

RENDA ESTABILITAT FUTURA

Una renda per a tota, toooooooooooooooota la vida.

Inverteix en assegurances d'estalvi.

Una manera d'invertir duplicant els avantatges.

Suma avantatges fiscals a la rendibilitat de les teves inversions.

Assegurança de prima única

Realitzant una única aportació, t'ofereix una renda assegurada de per vida, incloent a la pròpia renda fins a un 30% del capital aportat

Una renda per a avui

Des del primer any gaudiràs d'una renda fixa i vitalícia segons desitgis: mensual, trimestral o anual. Per exemple, per complementar la teva pensió.

Liquiditat a partir del primer any

A partir del primer any podràs sol·licitar el rescat de la prima.1

Més serveis, més avantatges

Consulta Condicions Condicions

Condicions Renda Estabilitat Futura

 • Edat

  Pots contractar una Renda Vitalícia Capital a partir dels 55 i fins als 85 anys.

 • Import

  Pots contractar una Renda Vitalícia Capital des de 30.000 euros.

 • Interès

  No et podem indicar un tipus d'interès perquè els tipus d'interès es publiquen setmanalment i varien en funció del rang d'edat en què et trobis.

 • Periodicitat

  L'abonament de les rendes ha de tenir una periodicitat igual o inferior a l'any, segons triïs, i es comença a percebre l'any posterior a la constitució.

 • Garanties

  Hi ha dos tipus de garantia en funció de dos supòsits.

  • Durant tota la vida de l'assegurat/inversor: aquest producte t'assegura una renda fixa i constant durant tota la vida o fins al moment del rescat.
  • En cas de defunció: en cas de defunció durant els dos primers anys de la contractació del producte, es percebrà el 100% de la inversió o prima pagada. A partir del tercer any, el 100% de la inversió/prima pagada més un 1% (màxim 4.000 €) de l'import de la inversió/prima pagada.
 • Liquiditat

  Encara que és un producte pensat per acompanyar-te durant tota la vida, pots sol·licitar el rescat de la prima/inversió a partir del primer any des de la contractació.

  El valor del rescat dependrà del valor de mercat que, en aquell moment, tinguin els actius de la cartera i del capital contractat en cas de defunció. L'import a percebre dependrà de l'evolució dels mercats financers i pots perdre no només interessos, sinó també part del principal de la inversió.

 • Beneficiaris

  Com que es tracta d'una assegurança, pots especificar quina persona o persones designes com a beneficiaris. Si no ho fessis, els beneficiaris serien els teus hereus legals.

 • Fiscalitat

  Les prestacions rebudes es consideren rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció del 19%. El percentatge pel qual es tributa en l'IRPF de les rendes vitalícies depèn de l'edat de l'inversor/assegurat en el moment de la contractació:

  • 40% de les percepcions per a una edat menor de 40 anys.
  • 35% de les percepcions per a edats entre 40 i 49 anys.
  • 28% de les percepcions per a edats entre 50 i 59 anys.
  • 24% de les percepcions per a edats entre 60 i 65 anys.
  • 20% de les percepcions per a edats entre 66 i 69 anys.
  • 8% de les percepcions a partir dels 70 anys.

  En cas de defunció, les percepcions rebudes pels beneficiaris tributaran en l'impost de successions i donacions.

  Si tens més de 65 anys i l'import destinat a la inversió/prima és una reinversió de capital rebut per la venda de qualsevol element patrimonial (immobles, accions, fons d'inversió...) obtingut en els sis mesos previs a la contractació de Renda Vitalícia Capital, et podràs beneficiar d'una exempció fiscal de 240.000 euros.

Consulta Fiscalitat Fiscalitat

Fiscalitat rendes assegurades

Per al cas de cobrament en forma de renda vitalícia immediata, els imports percebuts tenen la consideració de rendiments de capital mobiliari, en un percentatge que depèn de l'edat del perceptor en el moment de la contractació de la pòlissa. Els percentatges són:

Edat del perceptor
% de retenció sobre percepcions
Menor a 40 anys
40%
40 - 49 anys
35%
50 - 59 anys
28%
60 - 65 anys
24%
66 - 69 anys
20%
A partir de 70 anys
8%

Sobre els imports considerats com a rendiments a l'efecte de l'IRPF es practicarà la retenció corresponent, que actualment és del 19% (per a residents a Navarra la retenció és del 20%). En l'IRPF la renda tributarà d'acord amb una tarifa progressiva que va del 19% al 23%. A Navarra s'aplica una escala per la qual es tributarà al tipus del 19% pels primers 6.000 euros, i al 21% en endavant. A Biscaia la base de l'estalvi tributa a un tipus fix del 20%. A Guipúscoa s'aplica una escala per la qual es tributa al 20% pels primers 4.000 euros i la resta al 23%, i a Àlaba s'aplica una escala per la qual es tributa al 20% pels primers 10.000 euros i la resta al 22%.

Rescats: quan es produeixi el rescat de l'assegurança tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari la diferència entre l'import percebut en concepte de rescat i la prima única pagada més la part de les rendes percebudes fins al moment que van resultar exemptes de tributació per l'aplicació dels percentatges mostrats a la taula anterior. Aquests rendiments de capital mobiliari es troben subjectes a retenció al tipus vigent, que actualment és del 19% (per a residents a Navarra la retenció és del 20%). En l'IRPF la renda tributarà d'acord amb una tarifa progressiva des del 19% al 23%. A Navarra s'aplica una escala per la qual es tributarà al tipus del 19% pels primers 6.000 euros, i al 21% en endavant. A Biscaia la base de l'estalvi tributa a un tipus fix del 20%. A Guipúscoa s'aplica una escala per la qual es tributa al 20% pels primers 4.000 euros i la resta al 23%, i a Àlaba s'aplica una escala per la qual es tributa al 20% pels primers 10.000 euros i la resta al 22%.

Mort de l'assegurat: en cas de mort de l'assegurat, el beneficiari designat haurà de tributar en l'impost de successions i donacions per l'import del capital assegurat. En funció del grau de parentiu, hi ha una reducció addicional de 9.195,49 euros per a cada beneficiari de contractes d'assegurança, sempre que el parentiu amb el contractant sigui cònjuge, ascendent o descendent.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc fer-hi aportacions addicionals després de la contractació?

En les rendes vitalícies no és possible fer aportacions addicionals a la inversió inicial, però sí que podràs contractar una altra renda vitalícia.

Puc modificar la periodicitat de les prestacions un cop les estigui percebent?

No. Un cop estigui en vigor el contracte de renda vitalícia no és possible modificar la periodicitat.

Quin és l'import mínim per contractar una renda vitalícia?

Es pot subscriure una renda vitalícia des de 30.000 euros en qualsevol de les dues modalitats.

Com tributen les prestacions?

Les prestacions obtingudes tenen la naturalesa de rendiments del capital mobiliari. Aquest rendiment es troba sotmès a una retenció del 19% (any 2016) que s'integra a la base de l'estalvi que es troba subjecta a una tarifa progressiva amb tipus des del 19% fins al 23%. Tanmateix, les rendes vitalícies posseeixen un avantatge distintiu d'àmbit fiscal: els rendiments s'integren en la base de l'estalvi però només per un percentatge de la renda anual percebuda. Aquest percentatge s'estableix en funció de l'edat de l'assegurat en el moment de formalitzar l'assegurança. Per exemple, si es contracta amb 70 anys, el percentatge de renda que tributa és només de l'1,52% en lloc del 19% i sempre que el total dels rendiments generats no arribi a 6.000 euros.

Puc recuperar la meva inversió inicial en vida?

A partir del primer any podràs exercir el dret de rescat de la renda vitalícia. El valor de rescat dependrà del valor de mercat que, en aquell moment, tinguin els actius de la cartera i del capital contractat en cas de defunció. L'import a percebre dependrà de l'evolució dels mercats financers i pots perdre no només interessos.

Qui puc assignar com a beneficiari?

Com que es tracta d'una assegurança, pots triar qui designes com a beneficiari. Si no ho fas, serien els hereus legals.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
Caixers i oficines