Saltar a la zona de continguts

Fons protecció

La resposta als perfils d'inversió més conservadors.

Els fons protecció Bankinter estan especialment pensats perquè aquelles persones amb un perfil inversor més conservador també puguin accedir als mercats financers internacionals i a les oportunitats que aquests ofereixen.

  • Fons que miren de protegir entre el 90% i el 95% del valor liquidatiu màxim assolit en cada moment.
  • Una oferta de fons gestionats per dues de les gestores més reconegudes internacionalment: JP Morgan Asset Management i BNP Paribas Asset Management France.

Has de recordar que els fons d'inversió són productes que comporten el risc de pèrdua de capital invertit.

Fondos de inversión protección Bankinter
Abstract 3d render, geometric composition, background design with multicolored cubes; Shutterstock ID 1847529631; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Dues opcions amb les quals es pot accedir, de manera conservadora, als mercats internacionals.

La nostra gamma de fons combina la cerca de rendibilitat amb el seu mecanisme de gestió, un mecanisme amb el qual es pretén que un alt percentatge del valor liquidatiu màxim estigui protegit.
Fondo Bankinter Protección 2 FI

Fons Bankinter Protección 2 FI

  • L'objectiu de protecció del 90% del valor liquidatiu màxim assolit en cada moment està regulat sota un contracte financer (swap) realitzat entre el fons Bankinter Protección 2 FI i JP Morgan Securities PLC. En aquest contracte s'estipula que JP Morgan Securities PLC es compromet a establir, en qualsevol moment de la vida del fons, un mínim del valor liquidatiu corresponent al 90% del valor liquidatiu màxim del fons, no podent baixar aquest d'aquest valor establert.
  • Fons gestionat per JP Morgan Mansart Management Limited.
  • Aportacions des de 100 €.
  • Horitzó temporal recomanat: 5 anys.

Veure fullet del fons Bankinter Protección 2 FI

Fondo Bankinter Top Protección FI

Fons Bankinter Top Protección, FI

  • L'objectiu de protecció del 95% del valor liquidatiu màxim assolit en cada moment està regulat sota un contracte financer (put), renovable per períodes de dos anys sempre que s'assoleixi un màxim del valor liquidatiu. Si el fons perd valor en algun moment, l'opció put servirà per protegir almenys el 95% d'aquest nou valor màxim assolit, durant un període de dos anys a partir de la data més propera en què s'hagi assolit valor liquidatiu de referència, excepte en cas que es produeixin esdeveniments de mercat molt desfavorables que donin lloc a una reducció d'aquest període.
  • Fons dissenyat exclusiva per Carmignac per a Bankinter.
  • Aportacions des de 100 €.
  • Horitzó temporal recomanat: 2 anys.

Veure fullet del fons Bankinter Protección FI

I amb tots els avantatges propis dels fons d'inversió:

Liquiditat

En qualsevol moment podràs sol·licitar el reemborsament total o parcial de les participacions. Tot i així, et recordem que reemborsar els diners abans de l'horitzó temporal recomanat pot augmentar el risc de pèrdua de capital.

Fiscalitat

Amb caràcter general, els guanys obtinguts no tributen en l'IRPF fins que es realitza el reemborsament, en funció de les circumstàncies de cada client, que poden variar en el futur.

Traspàs

Si decidissis traspassar la teva inversió a un altre fons, podràs fer-ho sense tributar pels guanys obtinguts.

Perfil de risc

Riscos als quals està exposat el partícip en el fons Bankinter Top Protección FI

El titular està exposat a un risc il·limitat de pèrdua de capital en cas de suspensió del reemborsament de les participacions dels fons que componen els "actius diversificats" als quals està exposat l'FI o en cas que es produeixi un esdeveniment de crèdit que afecti la contrapart d'una o diverses operacions de derivats negociats en mercats extraborsaris realitzades per l'FI. L'impacte d'aquest risc de contrapart està limitat per la selecció de contraparts amb una bona qualitat creditícia (equivalent a grau d'inversió) i la constitució de garanties, ajustades diàriament, amb les contraparts de les operacions sobre derivats negociats en mercats extraborsaris realitzades per l'FI (tal com es detalla a l'article 8 de l'apartat "Estratègia d'inversió" del fullet informatiu, sobre la informació relativa a les garanties financeres de l'OIC (organisme d'inversió col·lectiva) que es mostra a continuació).

Per tal de respectar les limitacions de l'objectiu d'obtenir cada dia un valor liquidatiu que almenys sigui igual al 95% del valor liquidatiu de referència, a partir del cinquè dia hàbil posterior al final del període de comercialització inicial, o si les condicions del mercat ho exigeixen, l'FI podrà invertir únicament en "actius de renda fixa", de manera que l'exposició als "actius diversificats" podrà ser nul·la i mantenir-se. En aquest cas, l'FI ja no podria participar en un possible augment futur del valor dels "actius diversificats", fins i tot si aquest augment és significatiu, i la societat gestora podria liquidar l'FI.

Risc de crèdit: risc que es degradi la qualificació creditícia d'un emissor o que aquest incorri en impagament, cosa que pot comportar una reducció del valor dels instruments financers associats.

Risc associat als instruments derivats: l'ús de derivats pot augmentar els canvis en el valor de les inversions i, per tant, la volatilitat dels rendiments.

Riscos als quals està exposat el partícip en el fons Bankinter Protección 2 FI

El fons té com a objectiu oferir sempre una protecció del 90% del valor més alt que les accions del fons hagin assolit, però pot no ser capaç d'aconseguir-ho i hi ha circumstàncies limitades, com que la contrapart del swap no compleixi les seves obligacions en virtut del swap, cas en què pot perdre una part o la totalitat de la inversió. El risc de contrapart es mitiga mitjançant la gestió de l'exposició, inclosa la garantia.

Si el fons inverteix exclusivament en l'element d'efectiu, la rendibilitat que generi podria ser inferior a l'import total de costos i comissions. Això podria implicar que la rendibilitat de la inversió sigui 0%. En aquesta situació, els consellers de la societat poden decidir tancar el fons.

El fons pot estar exposat a mercats menys desenvolupats econòmicament (coneguts com a emergents) i fluctuacions en els tipus d'interès que poden afectar el valor de la inversió.

Riscos als quals està exposat el partícip en ambdós fons

Risc de tipus de canvi, risc de contrapartida.