Saltar a la zona de continguts

Promoció Aportacions Periòdiques

Si inverteixes a poc a poc, tindràs una mica més.

Perquè, des d'ara, les noves aportacions periòdiques que facis per primer cop a fons d'inversió,1 plans de pensions/EPSV,2 PIES,3 o accions4 tenen una bonificació.5

 • Bonificarem les noves aportacions realitzades des del teu compte Bankinter.
 • Promoció vàlida fins al - o fins que s'activin les primeres 15.000 promocions.
Promoción de inversión periódica
White Piggy Banks Stand with group on blue background. minima concept ideas. 3D render.; Shutterstock ID 1499152406; Purchase Order: -

5% durant el primer any

 • La bonificació serà sobre el saldo acumulat net d'aportacions periòdiques en el producte que triïs.
 • Aportació periòdica mínima mensual de 50 € en fons, plans de pensions/EPSV o PIES, o 250 € en compra periòdica d'accions.
 • Saldo màxim a bonificar: 1.000€.

2% durant el segon any

 • Durant el segon any les condicions per rebre la bonificació seran les mateixes que durant els primers 12 mesos. L'única cosa que canviarà serà el percentatge: un 2% fins a completar els 24 mesos.
Planificar aportaciones periódicas productos inversión

Què has de fer?

Res. Bé, molt poc: només donar d'alta per primera vegada la teva aportació periòdica, perquè la promoció s'activa, automàticament, en el moment en què aquestes aportacions es liquidin al teu Compte Nòmina, Professional, Pensió, No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte Tu i Jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter.

Consulta Bases de la promoció Bases de la promoció

Objecte de la promoció:

La promoció d'Aportacions Periòdiques 5%-2% és una promoció mitjançant la qual Bankinter, SA bonifica el saldo aportat via aportacions/compres periòdiques des d'un dels comptes següents (Compte Nòmina, Compte Pensió, Compte Professional, Compte No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte Tu i Jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter) a fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i accions comercialitzats a través de Bankinter, SA.

Requisits per gaudir de la promoció

 • Per poder gaudir de la promoció d'Aportacions Periòdiques 5%-2% cal ser titular d'un Compte Nòmina, Compte Pensió, Compte Professional, Compte No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte Tu i Jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter en què el titular o els titulars no tinguin aportacions o compres periòdiques en vigor ni n'hagin tingut en els últims 12 mesos.
 • La promoció s'activa en el moment en què el titular/els titulars d'un Compte Nòmina, Compte Pensió, Compte Professional, Compte No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte Tu i Jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter sol·liciten sobre aquests comptes una aportació periòdica mínima de com a mínim 50 euros al mes en un fons d'inversió, pla de pensions, EPSV o PIES o de 250 euros al mes en compres periòdiques d'accions comercialitzades per Bankinter, SA i l'aportació o compra periòdica es liquida al compte de referència.
 • S'aplicarà la promoció exclusivament sobre les línies de productes en què el titular/els titulars no tinguin aportacions periòdiques en vigor ni n'hagin tingut en els últims 12 mesos.

Quant dura i en què consisteix la promoció?

Quant dura la promoció? Un cop activada, la promoció d'Aportacions Periòdiques 5%-2% dura 24 mesos.

Quin concepte es bonifica? Durant aquests 24 mesos, Bankinter bonificarà el saldo total acumulat net de les aportacions i compres periòdiques que el client hagi fet des del moment d'activació de la promoció a fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i accions associats al Compte Nòmina, Compte Pensió, Compte Professional, Compte No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte Tu i Jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter corresponent.

Com es calcula el saldo total acumulat net? El càlcul del saldo total acumulat net és la suma d'aportacions i compres periòdiques que el client hagi fet a fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i accions i restant els reemborsaments de fons d'inversió amb aportacions periòdiques informades i els traspassos externs de fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i venda d'accions amb aportacions/compres periòdiques informades. En el càlcul no es considera la revaloració o devaluació produïdes per l'efecte mercat.

Quant es bonifica? Amb quina periodicitat?

Quan es compleixin els requisits indicats, la bonificació tindrà les característiques següents:

 • Bonificació: 5% el primer any i 2% el segon any.
 • Saldo màxim a bonificar: el saldo màxim bonificat és de 1.000 euros. El saldo total acumulat net que excedeixi aquesta quantitat es bonifica al 0%.
 • Liquidació: la liquidació és mensual (l'últim dia hàbil de cada mes).
 • Quins requisits s'han de complir per rebre la bonificació? Cada mes el client ha de realitzar des del seu Compte Nòmina, Compte Pensió, Compte Professional, Compte No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte Tu i Jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter una aportació periòdica mínima d'almenys 50 euros en un fons d'inversió, pla de pensions, EPSV o PIES o una compra periòdica mínima d'almenys 250 euros en accions.
 • Durant els 24 mesos de durada de la promoció d'Aportacions Periòdiques 5%-2%, els mesos en què el client compleixi el requisit d'aportació mínima se li abonarà al Compte Nòmina, Compte Pensió, Compte Professional, Compte No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte Tu i Jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter corresponent a la promoció indicada anteriorment; els mesos en què no compleixi, la remuneració serà del 0%.
 • Transcorreguts els 24 mesos, la bonificació serà del 0% en qualsevol cas.

Altres qüestions d'interès:

 • A l'import resultant de cada liquidació mensual se li aplicarà el percentatge de retenció que preveu la normativa tributària aplicable en considerar-se rendiments de capital.
 • Un mateix Compte Nòmina, Compte Pensió, Compte Professional, Compte No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte Tu i jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter tindrà dret a activar aquesta promoció una sola vegada, amb independència que hagi percebut o no alguna bonificació.
 • Per activar la promoció cal una aportació periòdica mínima de 50 € (compra periòdica en accions de 250 €) i, un cop activada, tots els mesos el client haurà d'aportar periòdicament a l'almenys 50 € (250 € en compra periòdica d'accions) per beneficiar-se de la promoció.

Exemple de bonificació:

Exemple de com funciona la promoció. A la taula següent es mostra l'exemple de què passaria en sis mesos diferents en funció de les aportacions periòdiques netes realitzades en aquest mes i el saldo total acumulat net. A partir de l'any 2 (mes 13) l'únic que canviaria és que la bonificació seria del 2%.

Mes
Aportació periòdica neta en el mes*
Saldo total màxim acumulat net. Màxim 1.000 €
Bonificació %
Quant et bonificarem aquest mes? (Brut)
1
700 €
700 €
5%
2,92 €
2
350 €
1.050 €
5%
4,17 €
3
100 €
1.150 €
5%
4,17 €
4
0 €
1.150 €
5%
0 € (aportació periòdica neta del mes inferior a 50 €)
5
-300 € (aportació periòdica de 50 € i reemborsament posterior de 350 €)
850 €
5%
0 € (aportació periòdica neta del mes inferior a 50 €)
6
50 €
900 €
5%
3,75 €

*Suma d'aportacions i compres periòdiques en fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i accions i restant els reemborsaments de fons d'inversió amb aportacions periòdiques informades i els traspassos externs de fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i venda d'accions amb aportacions/compres periòdiques informades.

Vigència de la promoció

Aquesta promoció estarà vigent fins al - o fins que s'activin les primeres 15.000 promocions.

Aquesta promoció no és acumulable a cap altra promoció promoguda per Bankinter, SA.

La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins productes estan subjectes a la promoció?

Fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i accions.

Es tenen en compte les aportacions periòdiques que ja tinc contractades?

No, la promoció tindrà en compte els titulars que, per cada tipologia de producte, no tinguin aportacions periòdiques en vigor ni n'hagin tingut en els últims 12 mesos.

Si ja tinc aportacions periòdiques en un producte, per exemple plans de pensions, em puc beneficiar de la promoció si aporto periòdicament en un altre producte, per exemple fons d'inversió, complint les condicions?

Sí, en aquest cas es tindran en compte en la promoció les aportacions periòdiques realitzades sobre fons d'inversió i també sobre PIES i accions, si es realitzen en els 24 mesos que dura la promoció, complint els requisits establerts.

Com es calcula el saldo acumulat net d'aportacions periòdiques?

El saldo a bonificar serà la suma d'aportacions periòdiques que el client hagi fet a fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i accions, restant els reemborsaments de fons d'inversió amb aportacions periòdiques informades i els traspassos externs de fons d'inversió, plans de pensions, EPSV, PIES i accions amb aportacions periòdiques informades. En el càlcul no es considera la revaloració o devaluació produïdes per l'efecte mercat.

Si un mes no faig aportacions periòdiques, es cancel·la la promoció?

No, simplement el mes que no facis aportacions periòdiques, o aquestes no compleixin els requisits, no formaran part del saldo a bonificar.

En quin compte corrent es fan les bonificacions?

Les bonificacions s'abonaran al mateix compte des del qual vas ordenar l'aportació periòdica i vas activar la promoció i que, et recordem, ha de ser un Compte Nòmina, Compte Professional, Compte Pensió, Compte No-Nòmina, Compte Nòmina Jove, Compte tu i jo, Compte Broker o compte corrent Bankinter.