Saltar a la zona de continguts

ASSEGURANÇA DE LA LLAR

Totes les cobertures que esperaves d'una assegurança de la llar.

seguro_hogar_sup
Home Shaped with Red Heart Shaped on white wood over white wood background; Shutterstock ID 1180273198; Purchase Order: Trabajos web BK

Tots els serveis que no imaginaves

Reclamació de danys a tercers

Ni és fàcil, ni a ningú ens agrada de comunicar un sinistre. Si necessites reclamar o comunicar un dany ocasionat per un tercer, Línea Directa Aseguradora s'encarregarà per tu.

Declaració de sinistres sense escrits

Ara, més fàcil i senzill, sense impresos ni paperassa. Podràs fer-ho per telèfon.

Assessorament jurídic telefònic

Un servei d'assessorament jurídic que t'orientarà sobre qualsevol problema o dubte legal.

seguro_hogar_inferior
White Paint Can with Brush Top View On Yellow Background.; Shutterstock ID 717164209; Purchase Order: Trabajos web BK

Reparació 24 hores durant els 365 dies

Els serveis de reparació i assistència a la llar estaran preparats per a tot allò que pugui ocórrer qualsevol dia de l'any i a qualsevol hora.

A més rebràs gratis...

Orientació mèdica telefònica

Podràs resoldre els dubtes de caràcter mèdic que puguis tenir sobre medicaments, interpretació d'anàlisis, etc.

Segona opinió mèdica

Davant d'una malaltia greu diagnosticada a Espanya, Línea Directa Aseguradora gestionarà la sol·licitud d'un segon diagnòstic a través d'un centre mèdic especialitzat.

Consulta Cobertures Cobertures

L'Assegurança de la Llar Línea Directa Aseguradora està dissenyada i comercialitzada en exclusiva per a clients de Bankinter.

Aquesta assegurança t'ofereix la tranquil·litat de tenir protegit tant el continent com el contingut de la teva llar enfront dels danys que pugui patir. L'assegurança de la llar et protegeix, també, enfront de les possibles reclamacions de tercers derivades dels danys materials o personals que els puguis ocasionar.

Tanmateix, el que fa diferent l'Assegurança de la Llar Línea Directa Aseguradora són els serveis que t'ofereix, serveis que excedeixen l'àmbit d'una assegurança de la llar i que et faran la vida una mica més fàcil.

Garanties principals:

 • Incendi, explosió i caiguda de llamps.
 • Deteriorament de jardí o arbreda.
 • Danys elèctrics sobre els aparells elèctrics i electrònics ubicats a l'habitatge.
 • Desperfectes per robatori o intent de robatori.
 • Robatori i espoliació del contingut de l'habitatge.
 • Robatori i espoliació de diners en efectiu a l'interior de l'habitatge.
 • Atracament fora de l'habitatge d'efectiu i béns personals.
 • Assistència sanitària necessària en cas d'espoliació o atracament.
 • Danys produïts per aigua, inclosa la cerca i reparació de l'avaria.
 • Danys produïts per pluja, neu, vent i pedra.
 • Actes vandàlics.
 • Ruptura de llunes o vidres, pisa sanitària, marbres i placa vitroceràmica.
 • Danys estètics en el continent.
 • Ampliació de garanties sobre el contingut en els desplaçaments de viatge.
 • Deteriorament d'aliments a la nevera produït per accident elèctric.
 • Despeses suplementàries derivades d'un sinistre (desenrunament, bombers, etc.).
 • Responsabilitat civil privada i de la propietat de l'immoble (inclosa la defensa jurídica i les fiances necessàries).
 • Reclamació de danys soferts per l'assegurat o el prenedor produïts per tercers.
 • Servei d'assistència, reparació i serveis 24 hores, 365 dies l'any.
 • Serveis complementaris per a la vida privada i familiar.
 • Assistència informàtica remota en línia per a quatre ordinadors, càmeres digitals, TDT, DVD, vídeo digital, telèfon mòbil, etc.
 • Assistència jurídica per a la vida privada.
 • Orientació mèdica telefònica per resoldre dubtes sobre medicaments, interpretació d'anàlisis clíniques, etc.
 • Gestió de segona opinió mèdica davant d'una malaltia greu diagnosticada a Espanya.

Consulta Condicions Condicions

Requisits de l'habitatge

Abans de conèixer el cost de la teva assegurança de la llar amb Línea Directa Aseguradora, verifica que l'habitatge a assegurar compleix els requisits següents:

 • L'habitatge està situat al territori espanyol.
 • Es resideix a l'habitatge un període mínim de quinze dies l'any.
 • L'habitatge està situat en un nucli urbà o a una distància màxima d'1 km del nucli urbà o de l'habitatge més proper. S'entén per nucli urbà aquella zona urbanitzada amb tots els serveis públics d'aigua, enllumenat, clavegueram i telèfon.
 • L'habitatge no es destina al desenvolupament d'activitats industrials o il·lícites.
 • El contingut destinat a activitats professionals no supera el 25% del capital total de contingut assegurat.
 • L'edifici on se situa l'habitatge no està en construcció o reconstrucció i no té deficiències estructurals (aluminosi). Es denomina aluminosi una patologia del formigó que es manifesta especialment en les biguetes dels forjats dels edificis, per la qual el formigó utilitzat perd les seves propietats i es fa menys resistent i més porós, posant així en perill l'estabilitat de l'edifici.
 • L'habitatge està construït majoritàriament amb materials sòlids i incombustibles i no es tracta d'un habitatge prefabricat o d'una caravana.
 • L'habitatge no està sotsarrendat, llogat per habitacions ni ocupat per inquilins múltiples o estudiants.
 • L'habitatge no és una propietat pertanyent a l'Estat, a organismes públics o a persones físiques o jurídiques dedicades a l'activitat immobiliària.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins riscos cobreixen les pòlisses multirisc per a la llar?

Els riscos més importants que es cobreixen a través d'una assegurança multirisc són:

 • Danys causats per incendi.
 • Danys climatològics.
 • Actes vandàlics.
 • Danys causats per aigua.
 • Danys causats per impacte de vehicles.
 • Trencament de vidres.
 • Robatori i danys produïts pel robatori.
 • Danys causats a terceres persones (responsabilitat civil).
 • Assistència a la llar les 24 hores.

Quins riscos no cobreixen?

Hi ha riscos que les pòlisses no cobreixen, com ara els incendis per accident del fumador, el robatori de béns que estan a l'exterior de l'habitatge, els danys que es produeixen per falta de manteniment o els desperfectes superficials en vidres.

A partir de quina data té efecte l'assegurança?

La data del dia de la contractació de l'assegurança.

Què es considera continent?

És el conjunt o la part de l'edifici destinat a l'habitatge, format pels fonaments, els murs, les parets, les cobertes o els sostres, així com les instal·lacions fixes, com ara les de calefacció, climatització, aigua, electricitat i gas, telefòniques i sanitàries, antenes de televisió, plaques solars, fins i tot el valor dels revestiments de terres, sostres o parets, com ara parquets, empaperat, pintura, decoració de fusta o guix, instal·lacions de seguretat i, en general, tot allò que formi part de l'habitatge designat, fins i tot les tanques, els murs i altres elements de tancament de l'immoble, així com piscines, pistes de tennis i edificacions annexes, sempre que aquestes últimes es trobin dins del recinte on està ubicat l'habitatge principal.

S'entenen també compresos en l'habitatge els trasters, les places de garatge i, en general, aquelles dependències que, encara que no formen part integrant de l'espai de l'habitatge, es troben al mateix edifici per al teu ús privat i exclusiu.

Si obres en qualitat de copropietari, la garantia de l'assegurança comprèn, a més de la part dividida de la propietat, la proporció que et correspongui en la propietat indivisa.

En cas de tenir un préstec hipotecari, el valor del continent serà l'indicat en la taxació com a valor d'assegurança. En cas contrari s'haurà d'indicar el valor de reconstrucció de l'immoble i de les seves instal·lacions.

Què es considera contingut?

És el conjunt dels béns que siguin propis i formin part del mobiliari, estris, roba i parament domèstic de l'assegurat, sempre que estiguin situats a l'interior de l'habitatge o en dependències annexes degudament tancades amb clau.

Així mateix, s'inclouen en aquest concepte:

 • Els equips d'imatge o so, sempre que el seu valor unitari sigui inferior a 1.800 € i que es trobin a l'interior de l'habitatge.
 • Els quadres, els tapissos, les catifes, les obres d'art, els objectes de plata i bronze, els objectes d'ivori, les col·leccions, les joies i les peces de pell, sempre que el seu valor unitari sigui inferior a 1.800 €.
 • El mobiliari i parament professional de l'assegurat que es trobi dipositat en alguna dependència de l'habitatge destinada a oficina o despatx professional, inclosos els instruments musicals d'ús professional, sempre que el valor d'aquests béns no representi, en conjunt, més del 25% del capital total del contingut.
 • Roba i efectes d'ús comú, bicicletes, efectes esportius i eines dipositats als trasters fins a un límit màxim conjunt de 600 €, sempre que els trasters compleixin els requisits d'exclusivitat i ús establerts en la definició de continent.

Què és la prima?

La prima és el preu de l'assegurança, i la seva quantia depèn de diversos factors a més dels capitals assegurats, com la seguretat, el tipus d'habitatge o la localització.

Què és l'aplicació de la regla proporcional?

Si en el moment en què es produeixi un sinistre el capital assegurat és inferior al valor de reposició dels béns assegurats, la indemnització per qualsevol dany que pugui ocórrer es reduirà en la proporció en què la indemnització cobreixi l'interès assegurat.

En els casos en què la suma assegurada sigui superior al valor nou dels béns assegurats, la companyia indemnitzarà pels danys efectivament causats.

Què he de fer si compro més béns i els vull incloure en l'assegurança?

Un cop l'any hauries de repassar els béns assegurats i comprovar si la pòlissa s'ha de modificar o ampliar. Si adquireixes un bé de gran valor hauràs de modificar la cobertura de la pòlissa immediatament.

En general, totes les companyies d'assegurances reajustaran els capitals assegurats i les primes corresponents, automàticament, en cada venciment anual i en la mateixa proporció de l'índex general de preus. Tanmateix, això podria no ser suficient si les adquisicions efectuades durant l'any, sobretot a escala de contingut, han estat d'un valor important.

He de contractar una assegurança de la llar si la meva comunitat de propietaris ja té una assegurança sobre l'edifici?

Si has comprat un pis, és possible que la teva comunitat tingui una assegurança sobre l'edifici. Aquesta assegurança cobreix només aquelles avaries que provenen de la mateixa comunitat. Per exemple, estarà cobert si s'avaria la canonada de baixada de la comunitat i mulla els veïns. Tanmateix, tingues en compte que l'assegurança comunitària no cobreix aquelles instal·lacions que siguin d'ús privatiu del teu habitatge. Per exemple, si tens un problema amb la rentadora, s'inunda un altre pis i no tens assegurança sobre l'habitatge, hauràs de pagar els danys.

Hauràs d'incloure també dins de l'assegurança els trasters, les places de garatge i en general aquells espais que encara que no siguin part integrant de l'espai dedicat a habitatge, sí que es troben a l'edifici per a ús privat i exclusiu.

Quina diferència hi ha entre robatori, atracament i furt?

La diferència entre aquests tres conceptes està marcada per la violència amb què es cometi l'acte. Es considera robatori quan hi ha força en les coses, es considera atracament quan hi ha força en les coses o violència o intimidació en les persones, i es considera furt quan l'apoderament dels béns es produeix sense que hi hagi força en les coses ni violència o intimidació en les persones.

És necessària una assegurança de la llar en concedir-me un préstec hipotecari?

Una de les característiques dels préstecs hipotecaris atorgats per Bankinter és la contractació obligatòria de l'assegurança de la llar, incloent-hi el capital de continent indicat en la taxació de la hipoteca. La raó és que en cas de sinistre, com pot ser un incendi, el banc perdria la garantia hipotecària, que és el mateix immoble. El Banc d'Espanya obliga que els riscos hipotecaris estiguin assegurats i, per tant, que hi hagi una garantia que cobreixi el possible sinistre.

He de fer-me una assegurança de la llar si visc en règim de lloguer?

Com a norma general, una assegurança de la llar es contracta per cobrir les pèrdues que es poden produir com a conseqüència d'un sinistre ocorregut en aquells béns sobre els quals tingui un interès assegurable. Com que en aquest cas el continent és propietat d'una altra persona, en principi no ha de ser del teu interès que quedi assegurat, però això no impedeix en cap cas que, si vols, puguis assegurar-lo. En el que sí tens interès assegurable és en el contingut; per tant, sí que seria aconsellable assegurar-lo.

Puc contractar una altra assegurança amb una companyia diferent en lloc de la que m'ofereixen en concedir-me un préstec hipotecari?

Pots optar per contractar l'assegurança amb una altra companyia sempre que a la clàusula d'opció hipotecària figuri com a beneficiari Bankinter i el capital assegurat sigui el que figuri a la taxació com a valor d'assegurança.

Com es valoren els meus béns en un sinistre?

La taxació dels danys es farà per separat per al valor de nou i per al valor real, i s'efectuarà amb subjecció a les normes següents:

 • Els edificis s'han d'estimar segons el valor de nova construcció, en el moment anterior al sinistre, i per determinar el valor real s'ha de deduir la diferència de nou a vell pel seu ús i estat de conservació.
 • El mobiliari, el parament i les instal·lacions s'estimen segons el valor de nou en el mercat en el moment anterior al sinistre i, per arribar al valor real, es tenen en compte les deduccions que siguin procedents per l'ús, el grau d'utilització i l'estat de conservació. En cas de no existir en el mercat, s'han de prendre com a base de valoració altres de característiques i rendiment similars.
 • Les joies, obres d'art i tota mena d'objectes de valor que estiguin assegurats per quantitats concretes s'han de valorar per les sumes assegurades, llevat que per error l'estimació sigui notablement superior al seu valor real corresponent al moment d'esdeveniment del sinistre fixat pericialment.

Quant de temps pot trigar la companyia a indemnitzar un sinistre?

Un cop avaluat l'import econòmic total de les pèrdues sofertes pel sinistre, es posa en coneixement de l'asseguradora i, a partir d'aquesta data, disposa de quaranta dies per abonar a l'assegurat el pagament de l'import mínim del sinistre.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
Caixers i oficines