Saltar a la zona de continguts

ASSEGURANÇA DE LA LLAR

Totes les cobertures que esperaves d'una assegurança de la llar.

Seguro de hogar

Tots els serveis que no imaginaves

Reclamació de danys a tercers

Ni és fàcil, ni a ningú ens agrada de comunicar un sinistre. Si necessites reclamar o comunicar un dany ocasionat per un tercer, Liberty Seguros s'encarregarà per tu.

Declaració de sinistres sense escrits

Ara, més fàcil i senzill, sense impresos ni paperassa. Podràs fer-ho per telèfon.

Assessorament jurídic telefònic

L'assegurador et prestarà assessorament legal i jurídic en temes relacionats amb l'ús d'Internet i derivats del comerç digital, segons la circumscripció i la legislació vigent a Espanya.

Servicio de reparaciones en seguro de hogar

Reparació 24 hores durant els 365 dies

Els serveis de reparació i assistència a la llar estaran preparats per a tot allò que pugui ocórrer qualsevol dia de l'any i a qualsevol hora.

A més rebràs gratis...

Bricolatge:

S'hi inclouen dos serveis gratuïts de bricolatge l'any: tres hores de mà d'obra per cada servei. No formen part del servei els materials necessaris per fer els treballs, que seran a càrrec de l'assegurat.

Assistència informàtica:

Mitjançant aquesta garantia es prestarà un servei d'assistència informàtica a l'assegurat que comprèn, entre d'altres, les garanties d'assistència remota, assistència in situ, recuperació de dades, còpia de seguretat en línia.

Consulta Cobertures Cobertures

L'Assegurança de la Llar Liberty Seguros està dissenyada en exclusiva per a clients de Bankinter.

Aquesta assegurança t'ofereix la tranquil·litat de tenir protegit tant el continent com el contingut de la teva llar enfront dels danys que pugui patir. L'assegurança de la llar et protegeix, també, enfront de les possibles reclamacions de tercers derivades dels danys materials o personals que els puguis ocasionar.

Tanmateix, el que fa diferent l'Assegurança de la Llar Liberty Seguros són els serveis que t'ofereix, serveis que excedeixen l'àmbit d'una assegurança de la llar i que et faran la vida una mica més fàcil.

Garanties principals:

 • Incendi, accidents domèstics per l'acció de la calor, explosió, autoexplosió i acció directa del llamp.
 • Fenòmens atmosfèrics.
 • Actes de vandalisme.
 • Danys derivats de fum o sutge.
 • Impacte d'animals i vehicles.
 • Caiguda d'ones sòniques.
 • Vessament d'instal·lacions d'extinció d'incendis.
 • Danys per vessament d'aigua, incloses les despeses de fontaneria i obres de paleta per localitzar i reparar l'avaria.
 • Trencament de canonada sense danys.
 • Excés de consum d'aigua privatiu de l'habitatge assegurat.
 • Trencament accidental de vidres, llunes i miralls.
 • Trencament de marbres, granits, pisa sanitària.
 • Robatori, danys per robatori i espoliació (dins de la llar).
 • Furt dins de l'habitatge.
 • Atracament fora de la llar.
 • Danys elèctrics.
 • Béns refrigerats.
 • Trasllat temporal dels béns assegurats.
 • Despeses de salvament, desenrunament, escorreguda, substitució de claus i panys.
 • Despeses de lloguer d'habitatge o estada provisional.
 • Pèrdua de lloguers.
 • Deteriorament de jardí o arbreda.
 • Recomposició estètica.
 • Responsabilitat civil/fiances i defensa.
 • Assistència a la llar.
 • Defensa jurídica familiar/reclamació de danys.
 • Servei de bricolatge.
 • Defensa jurídica en l'àmbit d'Internet.
 • Protecció de la vida digital particular.
 • Assistència informàtica.
 • Riscos extraordinaris (Consorci de Compensació d'Assegurances).

Consulta Condicions Condicions

Requisits de l'habitatge

Abans de conèixer el cost de la teva assegurança de la llar amb Liberty Seguros, verifica que l'habitatge a assegurar compleix els requisits següents:

 • L'habitatge està situat al territori espanyol.
 • No és un habitatge secundari en despoblat que està deshabitat de forma continuada durant més de 30 dies consecutius l'any o de cap de setmana.
 • No està deshabitat més de 180 dies consecutius l'any.
 • L'habitatge està situat en un nucli urbà o a una distància màxima d'1 km del nucli urbà. Aquesta distància es mesurarà per camí útil per al trànsit rodat. S'entén per nucli urbà aquella zona urbanitzada amb tots els serveis públics d'aigua, enllumenat, clavegueram i telèfon.
 • L'habitatge no es destina al desenvolupament d'activitats industrials o comercials.
 • El contingut destinat a activitats professionals no supera el 25% del capital total de contingut assegurat.
 • L'habitatge no està en construcció o en obres majors i disposa de totes les llicències i permisos de construcció i d'habitabilitat.
 • L'habitatge està compost per tancaments exteriors, coberta i estructura portant de materials sòlids i incombustibles i no es tracta d'un habitatge autocaravana, caravana o remolcs-habitatge ni habitatges mobile-home.
 • L'habitatge no està en multipropietat, i no està destinat al lloguer d'habitacions ni està subarrendat ni és un habitatge destinat al lloguer de vacances o turístic.
 • L'habitatge no és una edificació singular o catalogada d'interès artístic o històric.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins riscos cobreixen les pòlisses multirisc per a la llar?

Els riscos més importants que es cobreixen a través d'una assegurança multirisc són:

 • Danys causats per incendi.
 • Danys climatològics.
 • Actes vandàlics.
 • Danys causats per aigua.
 • Danys causats per impacte de vehicles.
 • Trencament de vidres.
 • Robatori i danys produïts pel robatori.
 • Danys causats a terceres persones (responsabilitat civil).
 • Assistència a la llar les 24 hores.

Quins riscos no cobreixen?

Hi ha riscos que les pòlisses no cobreixen, com ara els incendis per accident del fumador, el robatori de béns que estan a l'exterior de l'habitatge, els danys que es produeixen per falta de manteniment o els desperfectes superficials en vidres.

A partir de quina data té efecte l'assegurança?

La data del dia de la contractació de l'assegurança.

Què es considera continent?

El conjunt de:

 • Parets, sostres, terres, portes i finestres de l'habitatge assegurat i, si n'hi ha, trasters, garatges i places d'aparcament situats al mateix edifici de l'habitatge o adossats a aquest.
 • Les instal·lacions fixes, que formin part de l'habitatge assegurat i siguin d'ús privatiu de l'assegurat, de calefacció (incloent-hi calderes, escalfadors, acumuladors, radiadors) i refrigeració o climatització; aigua, electricitat i gas; les sanitàries, incloent-hi pisa sanitària de banyeres, lavabos, mampares fixes, aigüeres i similars, pròpies de cuines, cambres de bany i safareigs; les telefòniques i instal·lacions, aparells o elements de seguretat.
 • Les tanques, murs i qualsevol altra obra de tancament que delimiti la propietat de l'habitatge assegurat, voreres i vials, situats a la parcel·la on s'ubiqui l'habitatge unifamiliar assegurat.
 • Les instal·lacions esportives fixes, piscines i zones d'esbarjo.
 • Les antenes fixes de ràdio i televisió, així com els tendals, persianes, porticons i qualsevol altre element de tancament instal·lat, les plaques solars i els fanals.
 • Les instal·lacions d'ornament (pintures, papers pintats, escaioles, entelats, moquetes, parquets, etc.), sempre que estiguin adherides als terres, sostres o parets. No obstant això, les llibreries i els paraments fixos de fusta o de materials no constructius, que s'hagin incorporat a l'habitatge sobre les parets originals, tenen la consideració de contingut als efectes d'aquesta assegurança.
 • Arbres, plantes i altres elements fixos del jardí, en cas que n'hi hagi. La cobertura d'aquests béns s'atorga d'acord amb l'establert a l'apartat 8.4 de la garantia.

En cas de propietat horitzontal o proindivisa, la garantia de l'assegurança comprèn la part corresponent a la quota de propietat de l'assegurat, sempre que no hi hagi assegurança comuna contractada pels copropietaris o cas que resulti insuficient.

Per a la valoració de l'habitatge es tindrà en compte exclusivament el cost de la seva reconstrucció o reparació amb materials similars o equivalents quan no fos possible utilitzar els mateixos materials, sense tenir en compte la repercussió del solar i independentment del valor comercial que pugui tenir l'habitatge.

En cas de tenir un préstec hipotecari, el valor del continent serà l'indicat en la taxació com a valor d'assegurança. En cas contrari s'haurà d'indicar el valor de reconstrucció de l'immoble i de les seves instal·lacions.

 • Queden incloses les modificacions realitzades a l'habitatge per adaptar-lo a l'ús de persones amb discapacitat o minusvalidesa.

Què es considera contingut?

El conjunt de béns propietat de l'assegurat, familiars i altres persones que convisquin habitualment a l'habitatge assegurat, format, entre d'altres, pels objectes següents:

Els mobles, el parament domèstic i personal, inclosos els objectes xapats amb metalls preciosos i bijuteria; eines i materials necessaris per a reparacions domèstiques, inclosos els estris de bricolatge i jardineria; electrodomèstics i aparells d'imatge, so i electrònics; plaques vitroceràmiques; objectes d'ornament i decoració de l'habitatge, inclosos els aplics i llums encara que estiguin fixats a les parets o sostres; queviures i provisions destinats al consum de l'assegurat i la família.

La seva valoració s'ha de fer en funció del cost de reposició o substitució per altres de característiques i prestacions equivalents, llevat dels béns per als quals s'estableix un criteri de valoració diferent en aquesta assegurança.

Mobiliari i instrumental professional quan a l'habitatge s'exerceixi una activitat professional i sempre que no perdi el caràcter principal d'habitatge.

Joies, considerant com a tals:

 • Objectes compostos en totalitat o en part per metalls preciosos, amb la finalitat d'ornament personal.
 • Pedres precioses o semiprecioses, estiguin o no encastades, i perles, la finalitat de les quals sigui la d'ornament personal.

Objectes de valor especial, considerant com a tals els béns i objectes que es detallen a continuació:

 • Obres i peces d'art (quadres, antiguitats, sèries limitades) i artesania; ivoris.
 • Catifes i tapissos, el valor unitari dels quals superi els 1.800 euros.
 • Coberteries i altres objectes compostos en totalitat o en part d'or o plata, que no tinguin la consideració de joies per no destinar-se a l'ornament personal.
 • Pells fines.
 • Col·leccions filatèliques o numismàtiques. Es consideren en conjunt com un sol objecte.
 • Lingots de metalls preciosos.

Les col·leccions i els objectes de valor artístic o històric seran valorats en funció del seu preu al mercat especialitzat corresponent.

Què és la prima?

La prima és el preu de l'assegurança, i la seva quantia depèn de diversos factors a més dels capitals assegurats, com la seguretat, el tipus d'habitatge o la localització.

Què és l'aplicació de la regla proporcional?

Si en el moment en què es produeixi un sinistre el capital assegurat és inferior al valor de reposició dels béns assegurats, la indemnització per qualsevol dany que pugui ocórrer es reduirà en la proporció en què la indemnització cobreixi l'interès assegurat.

En els casos en què la suma assegurada sigui superior al valor nou dels béns assegurats, la companyia indemnitzarà pels danys efectivament causats.

Què he de fer si compro més béns i els vull incloure en l'assegurança?

Un cop l'any hauries de repassar els béns assegurats i comprovar si la pòlissa s'ha de modificar o ampliar. Si adquireixes un bé de gran valor hauràs de modificar la cobertura de la pòlissa immediatament.

En general, totes les companyies d'assegurances reajustaran els capitals assegurats i les primes corresponents, automàticament, en cada venciment anual i en la mateixa proporció de l'índex general de preus. Tanmateix, això podria no ser suficient si les adquisicions efectuades durant l'any, sobretot a escala de contingut, han estat d'un valor important.

He de contractar una assegurança de la llar si la meva comunitat de propietaris ja té una assegurança sobre l'edifici?

Si has comprat un pis, és possible que la teva comunitat tingui una assegurança sobre l'edifici. Aquesta assegurança cobreix només aquelles avaries que provenen de la mateixa comunitat. Per exemple, estarà cobert si s'avaria la canonada de baixada de la comunitat i mulla els veïns. Tanmateix, tingues en compte que l'assegurança comunitària no cobreix aquelles instal·lacions que siguin d'ús privatiu del teu habitatge. Per exemple, si tens un problema amb la rentadora, s'inunda un altre pis i no tens assegurança sobre l'habitatge, hauràs de pagar els danys.

Hauràs d'incloure també dins de l'assegurança els trasters, les places de garatge i en general aquells espais que encara que no siguin part integrant de l'espai dedicat a habitatge, sí que es troben a l'edifici per a ús privat i exclusiu.

Quina diferència hi ha entre robatori, atracament i furt?

La diferència entre aquests tres conceptes està marcada per la violència amb què es cometi l'acte. Es considera robatori quan hi ha força en les coses, es considera atracament quan hi ha força en les coses o violència o intimidació en les persones, i es considera furt quan l'apoderament dels béns es produeix sense que hi hagi força en les coses ni violència o intimidació en les persones.

És necessària una assegurança de la llar en concedir-me un préstec hipotecari?

Una de les característiques dels préstecs hipotecaris atorgats per Bankinter és la contractació obligatòria de l'assegurança de la llar, a través de la nostra mediació o bé a través d'una altra entitat asseguradora, incloent-hi el capital de continent indicat a la taxació de la hipoteca i clàusula de cessió de drets a favor de Bankinter. La raó és que en cas de sinistre, com pot ser un incendi, el banc perdria la garantia hipotecària, que és el mateix immoble. La regulació hipotecària exigeix que els riscos hipotecaris estiguin assegurats i, per tant, que hi hagi una garantia que cobreixi el possible sinistre.

He de fer-me una assegurança de la llar si visc en règim de lloguer?

Com a norma general, una assegurança de la llar es contracta per cobrir les pèrdues que es poden produir com a conseqüència d'un sinistre ocorregut en aquells béns sobre els quals tingui un interès assegurable. Com que en aquest cas el continent és propietat d'una altra persona, en principi no ha de ser del teu interès que quedi assegurat, però això no impedeix en cap cas que, si vols, puguis assegurar-lo. En el que sí tens interès assegurable és en el contingut; per tant, sí que seria aconsellable assegurar-lo.

Puc contractar una altra assegurança amb una companyia diferent en lloc de la que m'ofereixen en concedir-me un préstec hipotecari?

Pots optar per contractar l'assegurança amb una altra companyia sempre que a la clàusula d'opció hipotecària figuri com a beneficiari Bankinter i el capital assegurat sigui el que figuri a la taxació com a valor d'assegurança.

Com es valoren els meus béns en un sinistre?

La taxació dels danys es farà per separat per al valor de nou i per al valor real, i s'efectuarà amb subjecció a les normes següents:

 • Els edificis s'han d'estimar segons el valor de nova construcció, en el moment anterior al sinistre, i per determinar el valor real s'ha de deduir la diferència de nou a vell pel seu ús i estat de conservació.
 • El mobiliari, el parament i les instal·lacions s'estimen segons el valor de nou en el mercat en el moment anterior al sinistre i, per arribar al valor real, es tenen en compte les deduccions que siguin procedents per l'ús, el grau d'utilització i l'estat de conservació. En cas de no existir en el mercat, s'han de prendre com a base de valoració altres de característiques i rendiment similars.
 • Les joies, obres d'art i tota mena d'objectes de valor que estiguin assegurats per quantitats concretes s'han de valorar per les sumes assegurades, llevat que per error l'estimació sigui notablement superior al seu valor real corresponent al moment d'esdeveniment del sinistre fixat pericialment.

Quant de temps pot trigar la companyia a indemnitzar un sinistre?

Un cop avaluat l'import econòmic total de les pèrdues sofertes pel sinistre, es posa en coneixement de l'asseguradora i, a partir d'aquesta data, disposa de quaranta dies per abonar a l'assegurat el pagament de l'import mínim del sinistre.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines