Saltar a la zona de continguts

ASSEGURANÇA DE PROTECCIÓ DE LLOGUERS

Encara que no visquis a l'habitatge, viu tranquil.

En temps d'incertesa tots mereixem estar tranquils i, en aquest cas, tranquil·litat és comptar amb una protecció per al teu habitatge llogat, protecció davant de possibles impagaments, danys materials o, si cal, comptar amb defensa jurídica.

 • Una assegurança que podràs contractar en qualsevol moment: en el moment de signar el contracte de lloguer o amb posterioritat.
 • Una assegurança de la companyia Mapfre per a clients Bankinter.
CALCULA EL TEU PREU
seguro_proteccion_alquiler_destacado.png

Protegeix el que és teu.

Impagament de lloguer

Probablement és el que més et preocupa. L'assegurança t'ofereix una protecció davant de possibles impagaments de la renda de lloguer, amb una cobertura de fins a 12 mesos.

Danys materials

De vegades... patim decepcions. La nostra assegurança et protegirà enfront de possibles actes vandàlics, ocasionats per l'inquilí, amb un màxim del 75% de l'import de la renda anual i amb un límit de 3.000 € per anualitat de l'assegurança.

Assistència a la llar

Per a la teva tranquil·litat i també la de l'inquilí, comptaràs amb un servei que es farà càrrec de les reparacions urgents. A més, podràs comptar amb un servei de connexió amb professionals acreditats per a altres possibles incidències.

I si les coses es posen lletges, lletges, comptaràs amb defensa jurídica.

Ningú no volem que passi, però de vegades passa. L'assegurança de protecció de lloguer cobreix la defensa jurídica de l'arrendador davant de conflictes derivats del contracte, com ara desnonaments, obres no consentides executades per l'arrendatari, danys ocasionats per l'arrendatari com a conseqüència d'actes vandàlics, subarrendaments, i qualsevol altre supòsit previst a la Llei d'arrendaments urbans, així com la reclamació de danys i perjudicis, defensa penal de l'arrendador i actuacions i honoraris professionals (cada una de les garanties fins a un límit de 3.000 euros). Així mateix, ofereix a l'assegurat un servei telefònic d'orientació jurídica.

Amb el nostre simulador podràs calcular el preu d'aquesta assegurança:

Només cal que emplenis les dades i, a l'instant, podràs tenir una simulació del preu de la teva assegurança de protecció de lloguer.

SIMULADOR DE PROTECCIÓ DE LLOGUER

Calcula el preu de la teva assegurança

Import anual de renda de lloguer de l'immoble:

Resultat

Així quedaria l'assegurança de protecció de lloguer
Prima Anual1
0

L'import de la prima es pot fraccionar trimestralment o semestralment sense recàrrec.

Ingressos mínims bruts anuals de l'inquilí:2:

0 €

Contractar-la és senzill i tens dues opcions:

seguro_proteccion_alquiler.jpg

Fer-ho tu mateix, ara i des d'aquí.

Només has d'enviar-nos la sol·licitud emplenada i signada aquí. La revisarem i ens posarem en contacte amb tu per continuar el procés de contractació.

 • A l'apartat “Documentació requerida” hi trobaràs els documents que hauràs de tenir a mà
INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL:

Fer-ho a través d'un dels nostres especialistes en assegurances.

Un dels nostres especialistes es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a emplenar la sol·licitud de l'assegurança.

Ver Documentació requerida Documentació requerida

Seguidament t'indiquem quina documentació et caldrà aportar per a la contractació de l'assegurança de protecció de lloguers. Aquesta documentació varia depenent de la situació professional de la persona a la qual hagis llogat o llogaràs l'habitatge, és a dir, la situació laboral de l'arrendatari o inquilí.

Pet a tots els supòsits

Sol·licitud d'assegurança signada. Còpia de contracte d'arrendament.

Si el teu inquilí és treballador per compte d'altri amb contracte indefinit o funcionari

Podràs triar entre aquestes tres opcions:

 • Última nòmina en què figuri l'antiguitat i el tipus de contracte (en cas que no es detalli expressament caldrà aportar un certificat de l'empresa que ho acrediti, còpia del contracte de treball o vida laboral) i última declaració de la renda.
 • Aval bancari per l'import mínim de tres mensualitats de renda.
 • Aval personal d'un fiador amb capacitat de pagament suficient acreditada amb la documentació indicada al primer punt d'aquesta relació.

Si el teu inquilí és treballador per compte propi, amb contracte temporal o estudiant

Podràs triar entre aquestes dues opcions:

 • Aval bancari per l'import mínim de tres mensualitats de renda.
 • Aval personal d'un fiador amb capacitat de pagament suficient acreditada de la mateixa manera que en el cas anterior.

Si el teu inquilí és pensionista

Podràs triar entre aquestes tres opcions:

 • Últim justificant de la pensió i última declaració de la renda o comunicat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Aval bancari per l'import mínim de tres mensualitats de renda.
 • Aval personal d'un fiador amb capacitat de pagament suficient acreditada de la mateixa manera que en els casos anteriors.

Si el teu inquilí no és pensionista

Podràs triar entre aquestes tres opcions:

 • Última declaració de la renda.
 • Aval bancari per l'import mínim de tres mensualitats de renda.
 • Aval personal d'un fiador amb capacitat de pagament suficient acreditada de la mateixa manera que en els casos anteriors.

Si la situació del teu inquilí no s'ajusta a cap d'aquests supòsits laborals, el nostre equip d'especialistes en assegurances t'informarà sobre quina documentació et caldrà per al teu cas particular.

Ver Cobertures Cobertures

Cobertura d'impagament de lloguers

Es garanteix el pagament per l'assegurador a l'assegurat d'una indemnització equivalent a l'import de les rendes de lloguer de l'habitatge assegurat que, pactades al contracte d'arrendament, hagin estat impagades per l'arrendatari, amb els límits de capital assegurat i el nombre de mensualitats de renda per sinistre establerts a les condicions particulars de la pòlissa.

L'assegurador abonarà la indemnització a l'assegurat en un pagament únic, en el moment en què el jutjat dicti la corresponent sentència estimatòria de l'acció de desnonament per falta de pagament de rendes o condemnatòria al pagament per part de l'arrendatari de les rendes impagades, per a la qual cosa l'assegurat facilitarà a l'assegurador testimoniatge de la sentència judicial recaiguda.

L'assegurador, un cop realitzat el pagament de la indemnització, queda subrogat en els drets de l'assegurat-arrendador, per interposar contra l'inquilí la reclamació de les quantitats satisfetes en compliment del contracte d'assegurança.

L'assegurat està obligat a col·laborar amb l'assegurador amb aquesta finalitat i a facilitar-li els documents i les habilitacions que precisi, inclosa la ratificació a presència judicial si li ho requerissin.

En qualsevol cas, l'assegurat estarà obligat a reintegrar a l'asseguradora la quantitat percebuda d'aquesta en virtut de la garantia d'impagament de lloguers, en cas que l'arrendatari efectuï l'abonament de la quantitat amb posterioritat al moment en què s'hagués fet efectiva la indemnització d'acord amb la garantia referida. També estarà obligat a efectuar aquest reintegrament en el supòsit de percebre les rendes no abonades de qualsevol altra persona física o jurídica que efectuï el pagament en nom de l'arrendatari.

Constitueix requisit ineludible per a l'eficàcia i entrada en vigor d'aquesta garantia que l'assegurat acrediti documentalment a l'assegurador el compliment de les obligacions que, respecte de la capacitat de pagament de l'arrendatari, s'estableixen a càrrec de l'assegurat a la base de l'assegurança 3a, recollida a l'article 5 d'aquestes condicions generals.

En cas contrari, la companyia quedarà alliberada del pagament de les prestacions convingudes en aquest article.

Cobertura de danys materials per actes vandàlics i apropiació indeguda

Es garanteix, amb el límit de la suma assegurada establerta a les condicions particulars de la pòlissa, el pagament per l'assegurador a l'assegurat d'una indemnització pels danys ocasionats per actes vandàlics imputables a l'arrendatari en l'habitatge assegurat i en el mobiliari que figuri en l'inventari inclòs al contracte d'arrendament, així com l'apropiació indeguda de l'habitatge. Tindran la consideració d'“actes vandàlics” els danys causats, amb ànim dolós, per l'inquilí de l'habitatge assegurat. Es consideraran com un sol sinistre tots els danys imputables a un mateix inquilí, amb independència que la seva ocurrència s'hagi produït en dates diferents. No estaran assegurats els danys derivats de l'ús i desgast gradual dels béns, ni els treballs habitualment necessaris per mantenir-los en ús. La indemnització màxima que abonarà la companyia per sinistre serà equivalent al 75% de la renda de lloguer anual que figuri a les condicions particulars de la pòlissa, amb el límit de 3.000 euros per anualitat d'assegurança. No obstant això, l'assegurat es farà càrrec, en cada sinistre, de l'import equivalent a un mes de la renda de lloguer, i seran a càrrec de la companyia, fins al límit assegurat, els excessos sobre aquesta franquícia. Quan el dany causat per actes vandàlics de l'arrendatari sigui reparable, l'obligació de la companyia quedarà limitada a indemnitzar l'import de la reparació o, amb el consentiment previ de l'assegurat, a efectuar la reparació.

Cobertura de defensa jurídica de l'arrendador

Cobertura de defensa jurídica

Es garanteix, fins al límit pactat a les condicions particulars de la pòlissa, el pagament de les despeses en què pugui incórrer l'assegurat com a conseqüència de la seva intervenció com a part en el procediment, en nom propi o de qualsevol que ostenti la condició d'assegurat en aquesta pòlissa, en un procediment judicial, administratiu o arbitral, dels previstos expressament en aquest article, o la prestació dels serveis necessaris d'assistència jurídica, judicial i extrajudicial, derivats de la cobertura de l'assegurança.

Llevat de pacte en contra, les garanties cobertes per aquesta assegurança seran exclusivament aplicables als procediments enunciats de què entenguin jutjats, tribunals o organismes públics o privats que tinguin la seva seu o domicili en territori espanyol.

La suma assegurada fixada a les condicions particulars de la pòlissa per a la cobertura de defensa jurídica és el límit màxim de la quantitat a pagar per l'asseguradora, independentment del nombre d'assegurats, per totes les actuacions que es derivin del mateix esdeveniment o causa de demanar, amb independència del nombre de procediments que se segueixin, la seva durada o les instàncies judicials a què es recorri.

Per aquesta garantia, i en la seva condició d'arrendador de l'habitatge assegurat, es garanteix la defensa penal de l'assegurat en els judicis sobre delictes lleus que se segueixin contra ell, amb les prestacions següents:

 • a) La defensa jurídica per advocat i procurador, si escau, així com el pagament dels seus honoraris i despeses.
 • b) El pagament de les despeses judicials corresponents.

Així mateix, es garanteix la defensa de l'assegurat per a l'exercici d'accions penals i civils que li corresponguin quan ell sigui perjudicat per un delicte.

Contracte d'arrendament

Per aquesta garantia, l'assegurador assumirà la defensa dels interessos de l'assegurat en els conflictes que sorgeixin entre arrendador i arrendatari i estiguin directament relacionats amb el contracte d'arrendament en vigor de l'habitatge descrit a les condicions particulars de la pòlissa, com ara desnonaments, obres no consentides executades per l'arrendatari, danys ocasionats per l'arrendatari com a conseqüència d'actes vandàlics, subarrendaments, i qualsevol altre supòsit previst a la Llei d'arrendaments urbans.

Comprèn les prestacions següents:

 • La realització de gestions i tràmits en via extrajudicial, així com el pagament de les despeses que es produeixin.
 • La defensa jurídica en els procediments judicials seguits per les causes assenyalades, quan no s'hagi aconseguit el seu rescabalament per via extrajudicial.

Reclamació de danys

Reclamació de danys per culpa o negligència extracontractual

Es garanteix la reclamació de danys i perjudicis soferts per l'assegurat, en l'habitatge arrendat o en el mobiliari que figuri al contracte d'arrendament, sempre que es derivin de culpa o negligència extracontractual de la qual hagi de respondre el causant d'acord amb els articles 1902-1910 del Codi civil. Per tant, s'entendran incloses en la cobertura les despeses derivades de procediments en els quals intervingui l'assegurat com a perjudicat, per reclamar danys causats per un tercer per culpa o negligència, quan no hi hagi entre ells cap relació contractual i l'acció de reclamació s'exerceixi únicament per exigir la responsabilitat derivada dels articles esmentats, llevat que es tracti d'algun dels procediments no emparats que expressament s'estableixen en aquestes condicions generals, que no estaran coberts en cap cas.

Reclamació de danys per culpa o negligència contractual

Es garanteix la reclamació dels danys i perjudicis ocasionats a l'assegurat en l'habitatge arrendat i en els béns mobles lliurats en lloguer que figurin al contracte d'arrendament, sempre que siguin causats per l'incompliment contractual d'algun dels serveis següents, quan hagin estat contractats per l'assegurat i el pagament per la prestació dels serveis correspongui a l'assegurat íntegrament:

 • Neteja.
 • Mudances.
 • Reparacions i reformes en general, realitzades per persones, físiques o jurídiques, degudament autoritzades per a l'exercici d'aquelles activitats.
 • Els prestats en l'exercici de les seves professions respectives per advocats, procuradors dels tribunals, notaris, registradors de la propietat i gestors administratius, vinculats amb la gestió del contracte d'arrendament en vigor de l'habitatge descrit a les condicions particulars de la pòlissa.

La reclamació de danys, tant per culpa o negligència extracontractual com contractual, comprèn les prestacions següents:

 • La realització de les gestions i els tràmits en via extrajudicial per al rescabalament dels danys i perjudicis, així com el pagament de les despeses que es produeixin en ocasió de la reclamació.
 • La defensa jurídica en els procediments seguits per les causes assenyalades per a la reclamació de danys, quan no s'hagi aconseguit el seu rescabalament per via extrajudicial.

Defensa penal de l'arrendador

Per aquesta garantia, i en la seva condició d'arrendador de l'habitatge assegurat, es garanteix la defensa penal de l'assegurat en els judicis sobre delictes lleus que se segueixin contra ell, amb les prestacions següents: a) la defensa jurídica per advocat i procurador, si escau, així com el pagament dels seus honoraris i despeses; b) el pagament de les despeses judicials corresponents. Així mateix, es garanteix la defensa de l'assegurat per a l'exercici d'accions penals i civils que li corresponguin quan ell sigui perjudicat per un delicte.

Orientació jurídica

La companyia, a través del servei d'orientació jurídica, atendrà telefònicament les consultes, dubtes o problemes que, sobre qualsevol matèria legal en l'àmbit de l'ordenament jurídic espanyol, li formuli l'assegurat. El servei es limita a l'orientació telefònica respecte a la qüestió que es plantegi, sense emetre dictamen escrit.

Cobertura d'assistència a la llar

GARANTIES I PRESTACIONS

La companyia està obligada, quan es contracti de manera específica aquesta cobertura a les condicions particulars, a prestar els serveis derivats de la cobertura especificats a la pòlissa o, si escau, a reemborsar a l'assegurat les despeses autoritzades per la pòlissa en què hagi incorregut per obtenir les prestacions que fossin a càrrec de la companyia. 1.10.

SERVEIS URGENTS
La companyia assumirà en els casos d'incendi, explosió, inundació o robatori, si l'assegurat ho sol·licita expressament, la prestació del servei següent: • Vigilància i protecció de l'habitatge, per personal qualificat, quan aquest hagués quedat desprotegit. El servei es mantindrà mentre l'habitatge no arribi al nivell de protecció i seguretat que posseïa amb anterioritat al sinistre i com a màxim durant els tres dies següents a l'ocurrència del sinistre que sigui origen d'aquesta prestació. 1.11.

REPARACIONS, REFORMES I ALTRES SERVEIS
En els supòsits no emparats per la resta de cobertures i per als serveis corresponents a les activitats marcades amb un asterisc (*), la companyia assumirà els costos de desplaçament i les primeres tres hores de mà d'obra per als casos que requereixin reparació urgent; l'assegurat s'haurà de fer càrrec del cost dels materials emprats i, si escau, de l'excés de temps de mà d'obra que es pogués produir. Aquests treballs i serveis s'han de referir a l'habitatge identificat a les condicions particulars. Per a la resta de les activitats o reparacions que no siguin urgents i no estiguin emparades per la resta de les cobertures, l'assegurat podrà utilitzar el Centre de Serveis de la companyia i aquesta posarà a la seva disposició els professionals idonis perquè li facilitin els pressupostos oportuns i, si escau, realitzin les obres o els serveis sol·licitats, sent a càrrec de l'assegurat l'import corresponent a l'execució d'aquests treballs i serveis. Els serveis que pot facilitar la companyia corresponen a les activitats següents:

 • Obres de paleta
 • Antenes de TV
 • Tancaments (de fusta i metàl·lics)(*)
 • Serralleria(*)
 • Cristalleria(*)
 • Electricitat(*)
 • Guix
 • Fontaneria(*)
 • Neteja en general Moquetes
 • Papers pintats
 • Parquet
 • Persianes
 • Pintura
 • Porters automàtics
 • Sistemes d'alarmes i seguretat
 • Tendals
 • Vigilància

Ver Condicions Condicions

Prenedor

L'assegurança de protecció de lloguers de Mapfre és contractable tant per persones físiques com jurídiques.

Objecte de l'assegurança

Aquesta assegurança està dissenyada per assegurar la protecció dels lloguers dels habitatges assegurats, així com els danys que s'hi ocasionen.

Requisits de contractació

La contractació de l'assegurança està subjecta a l'acceptació de la companyia en funció del compliment d'un seguit de requisits:

 • Disposar d'un contracte d'arrendament subscrit en els termes i condicions establerts a la Llei d'arrendaments urbans (LAU).
 • Que la suma assegurada de la cobertura d'impagament de lloguers (renda anual de lloguer) no superi el 40% dels ingressos bruts anuals de l'inquilí.
 • Que l'acreditació de la capacitat de pagament suficient de l'inquilí s'efectuï en el moment de la contractació.

Riscos exclosos

No són assegurables en aquest producte els casos següents:

 • Treballadors amb contracte temporal, excepte amb aval bancari o fiador amb capacitat de pagament suficient.
 • Arrendataris o inquilins sense capacitat de pagament suficient (per autentificar la capacitat de pagament s'utilitzarà la ràtio resultant de renda anual/ingressos bruts anuals, que no podrà superar el 40%).
 • Arrendaments de temporada, locals de negoci, turístics, rústics, d'habitacions amb dret a ús de bany i cuina o qualsevol altre que no s'ajusti a la LAU.
 • El subarrendament.
 • Places de garatge i trasters que no figurin com accessoris de l'habitatge.
 • Pagament de quantitats que no es consideren renda.

Condicions econòmiques

És una assegurança anual renovable que permet el pagament amb periodicitat anual o bé de forma fraccionada (semestralment o trimestralment), sense cap tipus de recàrrec.

Contractació

Pots realitzar la contractació a través de tots els nostres canals: oficines, web i banca telefònica.

Ver Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Qui és l'arrendador i l'arrendatari o inquilí?

Arrendador és la persona física o jurídica que cedeix, mitjançant la signatura d'un contracte d'arrendament, l'ús d'un habitatge, per un temps i un preu determinat. A l'efecte d'aquesta pòlissa, és el prenedor i assegurat.

Arrendatari o inquilí és la persona que obté la cessió del dret d'ús d'un habitatge aliè mitjançant la subscripció d'un contracte d'arrendament, a canvi del pagament de la renda convinguda.

Qui és el prenedor de l'assegurança?

El prenedor de l'assegurança és la persona física o jurídica que subscriu el contracte amb la companyia i a qui corresponen les obligacions que se'n derivin, excepte les que corresponguin expressament a l'assegurat.

Qui és l'assegurat de la pòlissa?

L'assegurat de la pòlissa és la persona o persones designades com a tals a les condicions particulars de la pòlissa o als seus suplements, i és el titular del dret a percebre les prestacions de l'assegurança.

Quan a la pòlissa s'utilitzi el terme “assegurat”, s'ha d'entendre referit a totes i cadascuna de les persones que com a tal hi figuren.

La pòlissa té franquícia en la garantia d'impagament de lloguers?

A la pòlissa, llevat de pacte en contra, es convé expressament com a deducció per franquícia que l'assegurat sempre es farà càrrec de l'import íntegre de la primera mensualitat de renda meritada i no pagada per part de l'inquilí, i seran a càrrec de la companyia, fins al límit assegurat, els excessos sobre aquesta franquícia, fins al màxim de dotze mensualitats per sinistre estipulat en aquestes condicions.

La pòlissa té franquícia en la garantia de danys materials per actes vandàlics i apropiació indeguda?

Llevat de pacte en contra, l'assegurat es farà càrrec, en cada sinistre, de l'import equivalent a un mes de la renda de lloguer, i seran a càrrec de la companyia, fins al límit assegurat, els excessos sobre aquesta franquícia.

Què cal fer en cas de sinistre?

L'assegurat (arrendador) haurà de posar en coneixement de l'assegurador l'existència de rendes impagades en un termini màxim d'un mes a partir de la segona renda impagada, independentment del moment en què tinguin efecte les cobertures previstes a les condicions de la pòlissa.

La resta dels sinistres coberts per la pòlissa subscrita no previstos al paràgraf anterior s'han de comunicar a la companyia al més aviat possible i com a màxim en els set dies següents a aquell en què hagin estat coneguts per l'assegurat o el prenedor de l'assegurança.

La notificació es pot realitzar telefònicament, utilitzant el Centre d'Assistència Telefònica de la companyia.

Estem per ajudar-te,

A través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon

91 657 88 00

Correu electrònic d'assegurances

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
Caixers i oficines