Saltar a la zona de continguts

Inversió alternativa

Sector d'infraestructures

  • Actius reals amb fluxos de caixa estables i predictibles.
  • Focus paneuropeu d'inversió.
  • Grau de diversificació elevat per tipologia d'actiu i localització.
  • Binomi risc-rendibilitat atractiu.
Inversión alternativa, infraestructuras, puente
Tilikum Bridge in Portland Oregon known as the peoples bridge for providing , light rail, autos, walking and bicycling lanes in black and white.; Shutterstock ID 1916791784; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Inversión alternativa, infraestructuras, tejado
BRUSSELS, BELGIUM - 20/04/2015: Galerie Ravenstein; Shutterstock ID 534461998; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Inversión alternativa, infraestructuras, vías
Railway tracks with switches and interchanges at a main line station in Frankfurt Main Germany with geometrical structures, thresholds, gravel and screws. Reflecting symmetrical rails black and white; Shutterstock ID 1786713194; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Inversión alternativa, infraestructuras, carreteras
A guardrail between the road and a field.; Shutterstock ID 196492805; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Logos_Bankinter_Investment_555x555_Titan.jpg

Titán1


Data llançament Desembre 2019

Capital aixecat 253 M €

Actius 15 companyies en cartera

Localització Europa

Tesi d'inversió

  • Plataforma d'inversió en infraestructures en explotació amb focus a Europa.
  • Països amb qualificacions creditícies altes i sectors amb fortes barreres d'entrada.
  • Alta visibilitat de fluxos de caixa, generadors d'un dividend recurrent i estable.
  • Estructura d'ingressos mitjançant contractes o concessions a llarg termini.
  • Diversificació elevada per subsector, geografia, risc pagador i divisa.
  • Protecció enfront del cicle econòmic i inflació per la naturalesa de la inversió.
Logo Titan 2

Titan 22


Data llançament Octubre 2022

Capital aixecat 255 M €

Actius 6 companyies i 5 fons en cartera

Localització Europa

Tesi d'inversió