Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins tipus de plans de pensions hi ha?

Un pla de pensions és un producte d'inversió que serveix com a instrument d'inversió a llarg termini per tal de complementar la pensió pública en l'etapa de la jubilació.

Igual que passa amb els fons d'inversió, es poden guanyar més o menys diners en funció de certes variables com pot ser el perfil de l'inversor o el risc que està disposat a assumir.

Podem classificar els tipus de plans de pensions en funció de diferents variables:

Plans de pensions segons el promotor:

Segons aquesta classificació, podem trobar tres tipus de plans de pensions en funció de qui és el promotor. És a dir, qui el promou pot ser una empresa, societat, sindicat, col·lectiu o corporació. El promotor serà sempre qui crea el pla, de manera que no s'ha de confondre amb el titular o els partícips, que són aquells que contracten el pla i hi fan aportacions.

Plans de pensions d'ocupació:

És l'empresa o corporació ocupadora la que promou el pla i els empleats en són els titulars. Les aportacions les fa l'empresa o les pot fer el mateix empleat de manera personal. Mentre hi hagi una relació entre l'empresa i el treballador, no es poden tocar aquests diners.

Plans de pensions individuals:

Són promoguts per les entitats financeres. Els seus titulars són les persones físiques que decideixen contractar pensant en la seva jubilació futura. Aquí és on entrarien els plans de pensions oferts pels bancs. En aquest cas, és més senzill moure els diners o modificar el pla de pensions.

Plans de pensions associats:

Són potser el menys comuns. Es tracta d'aquells que promouen els sindicats o algun tipus de gremi i els seus titulars són els afiliats. Només els titulars poden realitzar aportacions al pla de pensions.

Plans de pensions segons la relació entre rendibilitat i risc:

Aquesta classificació es basa en el tipus d'actius en els quals inverteix el pla de pensions. Cal recordar que com menor sigui el risc, menor serà rendibilitat i viceversa. Hi podem trobar:

Plans de pensions de renda fixa:

Inverteixen el seu capital en actius financers tant públics com privats. Són actius financers a curt i llarg termini, principalment Lletres de Tresor, bons i obligacions. El seu risc és menor que el d'altres productes financers, igual que la rendibilitat. Quan parlem de renda fixa a curt termini, la seva durada no pot ser superior a dos anys. Quan la durada és superior a dos anys, parlem de renda fixa a llarg termini.

Plans de pensions de renda variable:

Com el seu nom indica, són aquells que inverteixen en actius de renda variable com poden ser les accions cotitzades i ETF. Ofereixen més rendibilitat que els plans de pensions de renda fixa, però també comporten més risc.

Plans de pensions de renda mixta:

Aquests combinen en la mateixa inversió renda variable i renda fixa. Aquesta modalitat busca potenciar els avantatges principals de cada producte.

Plans de pensions garantits:

S'hi garanteix que el titular recuperarà la totalitat del capital que ha invertit quan venci el pla, sempre que hi mantingui els seus diners.

El risc d'aquests productes és molt baix, de manera que la seva rendibilitat també és menor.

Plans de pensions segons les aportacions i prestacions:

En funció de les aportacions que es facin al pla de pensions i de les prestacions que es percebin a canvi, podem trobar tres tipus de plans de pensions:

  • Plans de pensions d'aportació definida: aquí el titular del pla es compromet a fer una aportació periòdica. Arribat el moment de rescatar el pla el titular recuperarà els diners invertits, així com una rendibilitat (que pot ser positiva o negativa) en funció de les inversions realitzades. Aquest tipus de plans es poden trobar en els plans de pensions individuals, d'ocupació i associats.
  • Plans de pensions de prestació definida: en aquest cas s'assegura que, en el moment de rescatar el pla, el titular rebrà la totalitat de les aportacions així com una rendibilitat prèviament pactada. Aquest tipus de plans de pensions només s'aplica per als d'ocupació i associats.
  • Plans de pensions mixtos: es tracta d'una combinació dels dos anteriors. S'estableix una aportació periòdica a la qual s'ha de fer front així com una rendibilitat mínima que tindrà el titular a l'hora de rescatar-lo. Igual que els de prestació definida, aquest tipus de plans només estan disponibles per als d'ocupació i associats.

A més

Renda Vitalícia Decreixent

La modalitat de renda vitalícia que t'ofereix la renda més elevada.
Més detalls sobre Renda Vitalícia Decreixent

Renda Vitalícia Capital

Disposa d'una part del capital dipositat sense cancel·lar la inversió.
Més detalls sobre Renda Vitalícia Capital