Saltar a zona de contenidos

Rescat de plans de pensions i EPSV

Mesures temporals per al rescat de drets consolidats en plans de pensions i EPSV

En aquesta pàgina t'informem sobre les mesures excepcionals que, de manera temporal i com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, permeten sol·licitar un rescat sobre els drets consolidats en els plans de pensions i EPSV. Aquestes mesures s'han recollit al Reial decret-llei del 31 de març del 2020 i desenvolupament posterior al  Reial decret-llei del 21 d'abril per als plans de pensions i a la Resolució del Govern basc del 25 de març del 2020 per a les EPSV.

Consulta Informació per a plans de pensions Informació per a plans de pensions

Quins són els supòsits que permeten fer un rescat dels drets consolidats en el teu pla de pensions?

Aquestes mesures estableixen tres supòsits:

 1. Treballadors per compte d'altri en situació legal d'atur com a conseqüència d'un ERTE derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 2. Empresaris titulars d'establiments l'obertura al públic dels quals s'ha suspès com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.
 3. Treballadors per compte propi que hagin estat integrats prèviament com a tals en un règim de la Seguretat Social i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Quin és el termini per realitzar la sol·licitud de rescat?

Si et trobes en algun d'aquests supòsits i vols sol·licitar el rescat excepcional, disposes de sis mesos a partir del 14 de març del 2020, data en què va entrar en vigor el Reial decret-llei, encara que la situació d'ERTE o cessament d'activitat s'hagués revertit.

Hi ha una quantitat màxima de rescat?

Sí, hi ha una quantitat màxima a sol·licitar en funció de cadascun dels supòsits, que serà la menor de dues quantitats:

Treballadors per compte d'altri inclosos en un ERTE:

 1. Els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'ERTE, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

 2. El resultat de prorratejar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 multiplicat per tres en la proporció que correspongui al període de durada de l'ERTE. El període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

 

Empresaris

 1. Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre a causa de la suspensió de l'obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

 2. El resultat de prorratejar l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 multiplicat per tres en la proporció que correspongui al període de durada de l'ERTE. El període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

 

Treballadors per compte propi

 1. Els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d'activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.
 2. El resultat de prorratejar l'IPREM anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 multiplicat per tres en la proporció que correspongui al període de cessament d'activitat. El període de temps màxim a computar és la vigència de l'estat d'alarma més un mes addicional.

Quan i com es rep l'import sol·licitat?

El termini d'abonament és de set dies hàbils com a màxim des que el partícip presenta tota la documentació acreditativa i l'abonament s'efectua en forma de pagament únic al compte corrent associat al pla de pensions. El pagament estarà subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions.

Els partícips que tinguin dret a l'aplicació de la reducció fiscal del 40%, podran fer-ne ús?

Sí, sempre que comptin amb participacions adquirides amb anterioritat a l'1 de gener del 2007. Si és el teu cas, en el moment de la sol·licitud podràs triar entre fer-ne ús o reservar-les per a una contingència posterior.

En cas de sol·licitar diversos rescats dins d'aquest supòsit de liquiditat excepcional, és important assenyalar que la reducció fiscal del 40% només és aplicable a un únic abonament.

Consulta Informació per EPSV Informació per EPSV

Quins socis d'EPSV(1) poden sol·licitar un rescat?

Hi ha dos supòsits:

 1. Treballadors per compte d'altri inclosos en un ERTE o ERE derivat de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 2. Treballadors autònoms que pateixin una pèrdua o cancel·lació d'activitat com a conseqüència de la COVID-19 i tinguin dret a cobrar la prestació per atur.

Com i quan es rep l'import sol·licitat?

En el supòsit d'ERTE, els socis rebran els fons en forma de renda complementària, és a dir, l'import de la prestació equivaldrà a la diferència entre el 100% de la base reguladora sobre la qual es calcula la prestació per atur i el percentatge de la base reguladora que percebi el treballador com a conseqüència de l'ERTE.

En el supòsit d'ERE, el soci tindrà dret a cobrar la prestació en les mateixes condicions regulades per a la prestació per atur

El dret al cobrament sorgeix des del mateix dia en què el soci sigui sotmès a un ERTE o ERE per la seva empresa derivat de la situació d'alarma sanitària com a conseqüència de la COVID-19 i fins a la data en què aquest finalitzi.