Saltar a la zona de continguts

FONS BANKINTER TOP PROTECCIÓN FI

És moment de moure's

En un entorn inflacionista com l'actual, invertir en mercats financers és una opció excel·lent per no quedar-se aturat. Si estàs pensant en fer els teus primers passos, avui t'oferim Bankinter Top Protecció FI, una excel·lent opció per a inversors prudents que vulguin aprofitar el dinamisme dels mercats financers. 

Els fons d'inversió són productes que comporten el risc de pèrdua de capital invertit. Les rendibilitats passades no constitueixen un indicador fiable de rendibilitats futures.

Fondo Bankinter Top Protección FI

Mecanisme de gestió

Pel seu mecanisme de gestió, en què es pretén que el 95% del valor liquidatiu1 inicial estigui protegit a través d'una opció de venda dels actius de l'FI, exercible cada dia hàbil, a fi d'obtenir cada dia un valor liquidatiu com a mínim igual al 95% del valor liquidatiu de referència2.

Fons Carmignac3

Bankinter Top Protección FI inverteix en fons seleccionats de la gamma Carmignac i té un objectiu de volatilitat anual del 2% que es gestiona a través d'un ajust d'exposició d'aquesta selecció de fons de Carmignac.

Assoleix els teus objectius

La possibilitat d'obtenir rendibilitat i poder així planificar i assolir els teus objectius en el futur.

Perquè en invertir en renda fixa i en renda variable global, et permetrà diversificar, aprofitant oportunitats en tots els mercats.

Amb un horitzó temporal de dos anys.

Compromís de protecció del 95% del valor liquidatiu

El compromís de protecció del 95% del valor liquidatiu màxim assolit en cada moment està regulat sota un contracte financer (opció Put), renovable per períodes de dos anys sempre que s'assoleixi un màxim del valor liquidatiu. Si el fons perd valor en algun moment, l'opció Put servirà per protegir almenys el 95% del valor liquidatiu1 màxim assolit pel fons en cada moment. Si el fons es revalorés en algun moment (superant el valor liquidatiu inicial), l'opció Put protegiria el 95% d'aquest nou valor màxim assolit, durant un període de dos anys a partir de la data més propera en què s'hagi assolit valor liquidatiu de referència, excepte en cas que es produeixin esdeveniments de mercat molt desfavorables que donin lloc a una reducció d'aquest període.

100€
Inversió mínima

No calen grans patrimonis per accedir a aquest fons.

0,95%
Comissió de gestió

Comissió de gestió anual sobre el patrimoni.

I, per descomptat, amb els mateixos avantatges que qualsevol altre fons.

Liquiditat total

Les teves inversions estaran disponibles en qualsevol moment i podràs retirar els diners o invertir més quan et convingui.

Tingues en compte que reemborsar els diners abans de l'horitzó temporal recomanat (dos anys) pot augmentar el risc de pèrdua de capital.

Avantatges fiscals

Els guanys obtinguts no tributen en l'IRPF fins que es realitza el reemborsament.

Els avantatges fiscals són de caràcter general, depenen de les circumstàncies de cada client i poden variar en el futur.

Traspàs

Si decidissis traspassar la teva inversió a un altre fons, podràs fer-ho sense tributar pels guanys obtinguts.

Perfil de risc

Risc de canvi

Hi està exposat fins al 60% del patrimoni net de l'FI.

Risc de crèdit

Risc de crèdit: risc que es degradi la qualificació creditícia d'un emissor o que aquest incorri en impagament, cosa que pot comportar una reducció del valor dels instruments financers associats.

Risc associat als instruments derivats

Risc associat als instruments derivats: l'ús de derivats pot augmentar els canvis en el valor de les inversions i, per tant, la volatilitat dels rendiments.

Risc de pèrdua de capital

El titular està exposat a un risc il·limitat de pèrdua de capital en cas de suspensió del reemborsament de les participacions dels fons que componen els "actius diversificats" als quals està exposat l'FI o en cas que es produeixi un esdeveniment de crèdit que afecti la contrapart d'una o diverses operacions de derivats negociats en mercats extraborsaris realitzades per l'FI. L'impacte d'aquest risc de contrapart està limitat per la selecció de contraparts amb una bona qualitat creditícia (equivalent a grau d'inversió) i la constitució de garanties, ajustades diàriament, amb les contraparts de les operacions sobre derivats negociats en mercats extraborsaris realitzades per l'FI (tal com es detalla a l'article 8 de l'apartat "Estratègia d'inversió" del fullet informatiu, sobre la informació relativa a les garanties financeres de l'OIC (organisme d'inversió col·lectiva) que es mostra a continuació).

Per tal de respectar les limitacions de l'objectiu d'obtenir cada dia un valor liquidatiu que almenys sigui igual al 95% del valor liquidatiu de referència, a partir del cinquè dia hàbil posterior al final del període de comercialització inicial, o si les condicions del mercat ho exigeixen, l'FI podrà invertir únicament en "actius de renda fixa", de manera que l'exposició als "actius diversificats" podrà ser nul·la i mantenir-se. En aquest cas, l'FI ja no podria participar en un possible augment futur del valor dels "actius diversificats", fins i tot si aquest augment és significatiu, i la societat gestora podria liquidar l'FI.